Norges Bank

Brev

Høring - Gjennomføring av direktiv om utøvelse av visse aksjeeierrettigheter i selskaper m m

Norges Banks brev til Justisdepartementet 9. oktober 2008

Høring

- Gjennomføring av direktiv 2007/36/EF om utøvelse av visse aksjeeierrettigheter i selskaper som er notert på regulert markedsplass

- Forenkling av reglene om utsendelse til aksjeeierne av dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen

Vi viser til departementets brev av 4. juli 2008.

Departementets forslag til endringer i allmennaksjeloven som følge av direktiv 2007/36/EF og for å forenkle reglene for utsendelse av dokumenter til aksjeeierne er godt gjennomarbeidet. Forslaget om at det ikke lenger skal være et krav etter loven at regnskapsdokumenter mv. skal sendes til alle aksjeeiere, men at aksjeeiere på forespørsel skal få tilsendt slike dokumenter vederlagsfritt er en rimelig forenkling av selskapenes administrative og økonomiske byrder.

Norges Bank støtter forslagene.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Bjørne Dyre Syversten

Publisert 9. oktober 2008 09:27