Norges Bank

Brev

Memorandum of Understanding on Cross-Border Financial Stability (MoU) – synspunkter på eventuell norsk tilslutning

Norges Banks brev av 3. september til Finansdepartementet

Det vises til Finansdepartementets brev av 6. juni hvor Norges Bank anmodes om merknader til EU’s nye Memorandum of Understanding on cooperation between the Financial Supervisory Authorities, Central Banks and Finance Ministries on Cross-Border Financial Stability, samt om en vurdering av mulig norsk tilslutning. De relevante norske myndigheter vil være Finansdepartementet, Kredittilsynet og Norges Bank.

Norges Bank er i utgangspunktet positiv til en videreutvikling av samarbeidet for løsning av grensekryssende finansielle kriser. Det foreliggende memorandumet er i så måte et steg videre mot en mer robust kriseberedskap i Europa. Den pågående finansiell krisen har aktualisert behovet for en slik styrket kriseberedskap.

Det forhold at alle relevante institusjoner innen EU har sluttet seg til memorandumet, tilsier også at en norsk tilslutning er ønskelig, gitt tilsvarende resiprositet. Islandske myndigheter har angitt at de ønsker å slutte seg til.

Sentralbankloven eller annen relevant lovgivning er ikke til hinder for at Norges Bank tiltrer memorandumet.

Et viktig spørsmål er om memorandumet vil kunne medføre at norske myndigheters handlingsrom vil begrenses ved en eventuell fremtidig krisehåndtering. Etter Norges Banks vurdering vil det i liten grad begrense myndighetenes handlingsrom i en krise. Memorandumet presiserer at samarbeidet mellom partene skal baseres på det eksisterende institusjonelle og legale rammeverk for finansiell stabilitet i medlemslandene og i henhold til gjeldene EU-rett (se innledningen, pkt. 5). Det foreliggende memorandumet er uansett ikke rettslig forpliktende (para 10.1), selv om partene reelt sett må være innstilt på å følge opp substansen i det ved tiltredelse.

Norges Bank anbefaler at norske myndigheter slutter seg til den foreliggende Memorandum of Understanding.                                                    

 

Med hilsen

Svein Gjedrem

Birger Vikøren

 

Kopi: Kredittilsynet

Publisert 3. september 2008 10:05