Norges Bank

Brev

Høyring - forslag til endringar i aksjelova og allmennaksjelova

som følgje av Europaparlaments -og rådsdirektiv 2007/63/EF om endring av Rådets direktiv 78/855/EØF og 82/891/EØF når det gjeld kravet til ein rapport frå ein uavhengig ekspert i samband med fusjon eller fisjon av allmenne selskap med avgrensa ansvar

Norges Banks brev av 2. juni 2008 til Justisdepartementet.

Vi viser til departementets brev av 17. april 2008.

Noregs Bank ynskjer ikkje å gje høyringsfråsegn i denne saka.                            


Med helsing

Sindre Weme

Kari Olsen

Publisert 3. juni 2008 13:58