Norges Bank

Brev

Høring - utkast til endring av verdipapirhandellovens regler om meldeplikt

Norges Banks brev av 1. september til Finansdepartementet

 

Finansdepartementet ber i brev av 27. mai 2008 om eventuelle merknader til utkastet.

Norges Bank støtter de foreslåtte endringene.

Med hilsen

Sindre Weme                                                                                      

Kari Olsen

Publisert 1. september 2008 14:04