Norges Bank

Brev

Investeringsuniverset for Statens pensjonsfond - Utland (SPU) - inkludering av selskaper som skal noteres

Norges Banks brev av 1. februar 2008 til Finansdepartementet.

Innledning
Vi viser til Norges Banks brev til Finansdepartementet av 20. oktober 2006, hvor det blant flere endringsforslag ble fremmet forslag om å utvide investeringsuniverset for Statens pensjonsfond – Utland (SPU) slik at det kan investeres i aksjer som ventes å bli notert på en regulert og anerkjent markedsplass i løpet av de neste 24 månedene. Finansdepartementet behandlet de fleste av bankens endringsforslag i Stortingsmelding nr. 24 (2006-2007), men spørsmål knyttet til unoterte aksjer ble ikke vurdert.

Norges Bank fremmer i dette brevet på nytt forslag om at investeringsuniverset for SPU utvides slik at det kan investeres i aksjer som ventes å bli notert på en regulert og anerkjent markedsplass.

Utvidelse av investeringsuniverset til å inkludere selskaper som skal noteres
En viktig komponent i Norges Banks investeringsstrategi for å skape meravkastning har vært å ta et stort antall uavhengige og ukorrelerte investeringsbeslutninger. Denne strategien vil videreføres. I den videre utviklingen av rammevilkårene for SPU bør det legges vekt på å åpne opp for flere og uavhengige muligheter til å skape meravkastning. Dagens rammevilkår begrenser aksjeinvesteringene til egenkapitalinstrumenter som er notert på regulert og anerkjent markedsplass. For en stor og langsiktig portefølje som SPU ligger det et potensial for lønnsomhet i også å kunne investere i selskaper på et tidlig stadium i selskapenes utvikling, herunder i perioden frem mot notering, samt i selskaper som er tatt av børs men forbereder ny notering.

I brevet av 20. oktober 2006 argumenterte Norges Bank for at det på sikt åpnes generelt opp for unoterte aksjer, med en øvre ramme på 5 prosent av SPUs samlede aksjeinvesteringer. Som kortsiktig tiltak mente Norges Bank at investeringsuniverset burde inkludere aksjer som det er grunn til å tro vil noteres i løpet av de neste 12 til 24 månedene. Norges Banks hovedstyre vedtok høsten 2006 en slik endring for Investeringsporteføljen i valutareservene. Vi mener dette også bør gjennomføres for SPU, men med en noe annen avgrensning. Norges Bank ser behov for at bestemmelsen bør omfatte tilfeller med en lengre tidshorisont enn 24 måneder. Det foreslås derfor at bestemmelsen for SPU generelt omfatter selskaper som har besluttet å få selskapets aksjer notert.

Norges Bank anbefaler at investeringsuniverset for SPU utvides slik at det blir tillatt å eie aksjer i selskaper som har søkt eller har konkrete planer om å søke notering på regulert og anerkjent markedsplass. Fremfor å fastsette en tidsgrense for når notering ventes å skje, foreslås det at utvidelsen gjelder for aksjer utstedt av selskaper som har besluttet å få selskapets aksjer notert. På dette punktet tilsvarer vårt forslag til formulering (se nedenfor) den som departementet har fastsatt for Statens pensjonsfond - Norge.

Som for alle andre investeringer i SPU, vil Norges Bank ha en plikt til å påse at banken har betryggende risikosystemer og kontrollrutiner som fanger opp aksjer som ennå ikke er notert. Dette vil også omfatte et krav til betryggende verdsetting av slike investeringer.

Forslag til endringer
Som nytt sjette ledd i § 4 i forskrift om forvaltning av Statens pensjonsfond – Utland foreslås:

”Porteføljen kan innenfor samme valuta- og regionfordeling plasseres i egenkapitalinstrumenter som ikke er tatt opp til notering på regulert og anerkjent markedsplass dersom selskapet har søkt eller har konkrete planer om å søke opptak på slik markedsplass.”

Gjeldende sjette ledd blir nytt syvende ledd.


Med hilsen

Svein Gjedrem      Yngve Slyngstad

Publisert 1. februar 2008 12:00