Norges Bank

Brev

Høring – gjennomføring av direktiv 2006/43/EF om revisjon

Norges Banks brev av 28. september 2007 til Finansdepartementet.

Vi viser til departementets brev av 28. juni 2007 vedlagt høringsnotat fra Kredittilsynet med forslag til endringer i revisorloven samt i enkelte andre lover. Bestemmelsene skal gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF om revisjon i norsk rett.

Norges Bank ønsker ikke å uttale seg om høringsforslaget. 
                                                               


Med hilsen

Sindre Weme

Kari Olsen

 


Publisert 2. oktober 2007 09:00