Norges Bank

Brev

Høring - rapport om tiltak som skal gjøre det enklere for kunder å bytte bank

Norges Banks brev av 17. september 2007 til Finansdepartementet

Vi viser til Deres brev av 20. juni 2007 vedlagt rapporten ”Tiltak og ordninger som kan gi reduserte ulemper for kundene ved bytte av bankforbindelse – bankkontonummerportabilitet”. Rapporten ble utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kredittilsynet, der blant annet Norges Bank var representert.

Norges Bank støtter arbeidsgruppen i at det ikke er behov for særskilte tiltak for å gjøre det lettere å bytte bank. Spesielt synes ikke behovet for portabilitet av kontonummer å stå  i forhold til kostnadene ved dette. Arbeidsgruppen påpeker også at det finnes et omnummereringsregister som automatisk overfører betalinger fra gammelt til nytt kontonummer. For tiden kan en konto ligge i dette registeret i ett år. Registeret benyttes naturlig nok spesielt av foretak med en betydelig mengde kunder, men det kan slik vi har forstått av arbeidsgruppens utredning, benyttes av alle som måtte ha behov for portabilitet. Om det skulle oppstå behov utover det omnummereringsregisteret i dag håndterer, vil trolig modifiseringer av registeret, for eksempel med hensyn til hvor lenge en konto kan være registrert, være en praktisk og kostnadseffektiv løsning.

Med hilsen

Sindre Weme

Kari Olsen

Publisert 18. september 2007 16:05