Norges Bank

Brev

Informasjon relevant for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA

Norges Banks brev av 2. juli 2007 til Konkurransetilsynet

Det vises til brev av 22. juni 2007.

Det vises til at den foreslåtte fusjonen er mellom to holdingselskaper som eier driftsselskaper som yter tjenester innen verdipapirmarkedenes infrastruktur. Det er ikke foreslått fusjon mellom driftsselskapene for de mest sentrale tjenestene som ytes. Det er imidlertid i presse­møter m.v. skissert noe samordning av relatert virksomhet knyttet til informasjons­tjenester og virksomhet med derivater. På de sentrale tjenestene har institusjonene hatt liten konkurranse i Norge, dette endres ikke gjennom fusjonen. De tilknyttede tjenestene, der det altså blir noe samordning, er i markeder der det er mer konkurranse eller færre hindre mot etablering av konkurrerende virksomhet.

Norges Bank vil også peke på at den relevante konkurransearenaen er internasjonal. Flere av de viktigste selskapene som noteres på børsen og dermed gir opphav til tjenester knyttet til handel, oppgjør og registerføring, omsettes også på utenlandske markedsplasser. Om lag halvparten av verdipapirforetakene som er medlemmer av Oslo Børs, og som dermed etterspør tjenester knyttet til handel, oppgjør og registerføring, er utenlandske.

Norges Bank gjør oppmerksom på at forhold relevant for drøfting av konkurransen i de aktuelle markedene ble belyst av spesialrådgiver Gunnvald Grønvik i artikkelen ”Treng vi ein norsk børs?” i Norges Banks tidsskrift Penger og Kreditt 2006 – 4. Artikkelen er tilgjengelig på våre internettsider (www.norges-bank.no).

Dessuten vil konkurransen mellom verdipapirsentraler i Europa kunne øke ytterligere dersom Eurosystemet beslutter å igangsette en felles teknisk plattform for verdipapiroppgjør, kalt TARGET2-Securities (T2S). T2S kan også bli aktuelt for norske kroner. Mer informasjon finnes på www.ecb.int.     

                                                            

Med hilsen

Sindre Weme

Kari Olsen

Publisert 13. juli 2007 15:20