Norges Bank

Brev

Høring – forslag til forskrift om flaggepliktig verdipapirhandel, periodisk rapportering, offentliggjøring av opplysninger mv

Implementering av EØS-regler tilsvarende direktiv 2004/109/EF (rapporteringsdirektivet) og tilhørende rettsakter

Finansdepartementet ber i brev av 29. mars 2007 om Norges Banks vurdering av forslaget. 

Norges Bank registrerer at forslaget i all hovedsak er en teknisk gjennomføring av detaljer i Rapporteringsdirektivet og av Kommisjonsdirektiv som presiserer bestemmelser i Rapporteringsdirektivet.

Den aktuelle reguleringen berører i liten grad bankens kjerneoppgaver og ansvarsområder. Norges Bank har for øvrig merket seg at store deler av de substansielle bestemmelsene er en videreføring av gjeldende bestemmelser, men med annet hjemmels­grunnlag og ny teknisk utforming. Samlet fører dette til at Norges Bank ikke har detaljerte merknader til eller forslag til omformuleringer av forslaget.

Som en generell kommentar vil Norges Bank vise til at det tidligere er påpekt at om en skal gå utover direktivets minimumsregler, må det skje etter en vurdering av nytte og kostnader. Som eksempel kan det siteres fra høringsbrevet til NOU 2006:3 der Norges Bank om rapporterings­hyppigheten skrev:

”Utvalget foreslår på en del punkter å videreføre norsk regulering som avviker fra direktivets minimumsbestemmelser. I noen sammenhenger angis ikke annen begrun­nelse enn at det er ”hensiktsmessig”. (Det gjelder bl.a. for flaggepliktbestem­melsene og rapporterings­hyppig­heten til noterte aksjeselskap.) Norges Bank vil peke på at det bør foretas en gjennom­gang av hver av de enkelte reglene og vurdere nytte mot eventuelle merkostnader og ikke minst ta i betraktning om det vil utvikle seg en felles EØS-standard. Om en slik standard utvikles, skal det trolig en god del til før det kan forsvares å ha særskilte norske regler.”

Norges Bank har merket seg at arbeidsgruppen foreslår å pensle ut flaggebestemmel­sene i forskriften noe mer enn strengt nødvendig etter direktivbestemmelsene. Samtidig innebærer direktivet flagging i flere situasjoner enn tidligere. Norges Bank kan støtte dette dersom markedsdeltakerne er enige i at dette ikke blir vesentlig mer byrde­fullt for brukerne av verdipapirmarkedene enn en minimumsgjennomføring av forpliktelsene vil føre til.

En kan ha tilsvarende bekymring relatert til forslaget om periodisk rapportering. I forslaget til ny verdipapirhandellov § 5-6 (Ot.prp. nr. 34 (2006-2007)) er det foreslått å følge direktiv­bestemmelsen om pliktig rapportering hvert halvår, samtidig som det foreslås hjemmel for å kreve hyppigere rapporte­ring i forskrift. Arbeidsgruppen foreslår å ta inn krav om kvartals­rapportering i forskrift uten noen selvstendig drøfting av om nytten i form av hyppigere informasjon til markedet står i rimelig forhold til kostnadene for rapportørene. Det kan nevnes at det ikke foreslås obligatorisk kvartalsrapportering i Sverige.

Med hilsen

Birger Vikøren

                                                                                                      Gunnvald Grønvik

 

Publisert 10. mai 2007 15:00