Norges Bank

Brev

Høring – forslag til forskriftsbestemmelser i verdipapirforskriften om overtakelsestilbud

Norges Banks brev av 1. november 2007 til Finansdepartementet

Vi viser til departementets brev av 14. september 2007.

Norges Bank mener ordlyden i første ledd av § 1 bør endres slik at den viser til de bestemmelsene i verdipapirhandelloven som klargjøres gjennom forskriften. Da vil det ikke kunne skapes tvil om hvor og hvordan tilbudspliktgrensene er definert. Det kan samtidig vurderes om overskriften på bestemmelsen samtidig bør endres. Et forslag kan være:

”§ 1. Tilbudsplikt og erverv av rettigheter og andre interesser knyttet til aksjer.

Første ledd. Denne bestemmelsen utfyller reglene om tilbudsplikt ved aksjeerverv i verdipapirlovens § 6‑1 første ledd og § 6‑6 første ledd, jf. § 6‑1 fjerde ledd.”

Forslag til fjerde ledd i forskriften kan da utgå.

Norges Bank savner også en avklaring av om nedsalg av aksjer for å unngå å utløse tilbudsplikten, jf verdipapirhandelloven § 6-6 tredje ledd, kan gjennomføres ved salg av tilsvarende rettigheter eller interesser som skal medregnes for å bestemme om tilbudsplikt har inntruffet, jf. verdipapirhandelloven § 6-9 andre ledd.

Norges Bank har for øvrig ikke merknader til Oslo Børs’ utkast til forskrift om overtakelsestilbud.

  

Med hilsen

Sindre Weme

Kari Olsen       

Publisert 2. november 2007 08:58