Norges Bank

Brev

Høring - forslag til ytterligere gjennomføring av direktiv 2002/87/EF om utvidet tilsyn med konglomerater og direktiv 1998/78/EF om supplerende tilsyn med forsikringsforetak som er en del av en forsikringsgruppe mv.


Norges Banks brev av 25. september 2006 til Finansdepartementet


Vi viser til departementets brev av 29. juni 2006.

De foreliggende forskriftsforslagene gjennomfører endringer i konglomeratdirektivet. Det foreslås en ny konsolideringsforskrift, en ny forskrift om institusjoners plikt til å rapportere om risikokonsentrasjoner og eksponeringer mot deltakende og tilknyttede foretak og enkelte endringer i internkontrollforskriften.

Norges Bank støtter forslaget til ny konsolideringsforskrift. Av konkurransemessige hensyn er det viktig at regelverket i Norge ikke avviker i betydelig grad fra regelverket i nabolandene. Løsningen der blandete konsern likebehandles uavhengig av om de tilfredsstiller direktivets definisjon av finansielt konglomerat, er også valgt i de øvrige nordiske landene.

Norges Bank støtter forslaget til forskrift om plikt for finansinstitusjoner, verdipapirforetak m.fl. til å rapportere om risikokonsentrasjoner og eksponeringer mot deltakende og tilknyttede foretak mv. Rapporteringen i henhold til forskriften bør i stor grad tilpasses de opplysningspliktene institusjonene har i forhold til andre rapporteringsordninger slik at rapporteringsbyrden blir om lag uendret.

Norges Bank støtter de foreslåtte endringene i internkontrollforskriften.


Med hilsen

Sindre Weme

Bjørne Dyre Syversten

 


Publisert 25. september 2006 12:15