Norges Bank

Brev

Høringsbrev - forskrift og rundskriv for informasjon gitt ved salg av sammensatte produkter, herunder aksjeindekserte obligasjoner, banksparing med aksjeavkastning og lignende produkter

Norges Banks brev av 16. august 2006 til Kredittilsynet

Vi viser til brev av 7. juli 2006 vedrørende ovenstående.

Informasjon ved salg av sammensatte produkter er avgjørende for at kundene skal være i stand til å gjøre et velbegrunnet valg mellom ulike sparealternativer. Tilstrekkelig informasjon om de ulike sparealternativene bidrar til en bedre allokering av sparemidler, og fører slik til mer effektive finansmarkeder. Norges Bank er derfor positiv til at Kredittilsynet utarbeider forskrift for og forslag til nytt og revidert rundskriv til informasjon ved salg av sammensatte produkter.

Det er imidlertid viktig at regelverket for markedsføring, rådgivning og salg av ulike spareprodukter harmonerer for de ulike aktørene i markedet. Norges Bank støtter derfor Kredittilsynets forslag om at det bør gis en forskriftshjemmel i verdipapirhandelloven, slik at det kan utarbeides en felles forskrift for finansinstitusjoner og verdipapirforetak.

Informasjonen som skal gis ved salg av ulike spareprodukter bør formidles på en hensiktsmessig måte. Norges Bank er derfor positive til at det gis anbefalinger om rådgivningsprosessen ved salg av sammensatte produkter.


Med hilsen

Sindre Weme

Kjersti Lyngtun Hansen

 


Publisert 16. august 2006 09:42