Norges Bank

Brev

Høring - forslag om innføring av gebyr ved overtredelse av verdipapirhandelloven

Norges Banks brev av 1. februar 2006 til Finansdepartementet

Vi viser til departementets brev av 13. desember 2005, vedlagt Kredittilsynets høringsnotat om ovennevnte.

Innføring av gebyr ved overtredelse av enkelte bestemmelser i verdipapirhandelloven vil effektivisere håndhevingen på de aktuelle områdene, samt trolig ha en preventiv effekt i markedet. Dette kan bidra til en mer sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter. Norges Bank er derfor positiv til at Kredittilsynet skal få adgang til å ilegge overtredelsesgebyr på verdipapirrettens område.

I forbindelse med bestemmelsene om overtredelsesgebyr der utstederforetakenes finansielle rapportering avviker fra det som følger av lov eller forskrift, er det viktig å unngå dublering med gebyrbestemmelsene i børsloven. Den foreslåtte endringen i børslovens § 5 -12 synes å ivareta dette.


Med hilsen

Sindre Weme

Kjersti Lyngtun Hansen
Publisert 1. februar 2006 16:22