Norges Bank

Brev

Høring - Nytt kapitaldekningsregelverk - utkast til lovendringer

Norges Banks brev av 30. januar 2006 til Finansdepartementet

Vi viser til departementets brev av 15. desember 2005 om ovennevnte.

Forslagene til lovendringer er en følge av det nye kapitaldekningsregelverket fra Baselkomiteen (Basel II) og endringer i tilhørende EU-direktiver. Ved utformingen av lovutkastet er det lagt vekt på at lovbestemmelsene skal gi oversikt over hovedelementer og struktur i kapitaldekningsregelverket, mens det legges opp til at detaljerte krav skal reguleres i forskrifter og retningslinjer. Strukturen i Baselkomiteens regelverk, i form av de tre pilarene, fremgår tydelig av departementets forslag til lovbestemmelser. Norges Bank støtter den foreslåtte oppbyggingen av regelverket for kapitaldekning i norsk lovverk.

Både utkastet til finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 d og verdipapirhandelloven § 8-10 d har fått overskriften "Sanksjoner". Dette anbefales endret som uheldig og klart misvisende, da bestemmelsene ikke omhandler "sanksjoner", men hjemler ulike tilsynsmessige tiltak eller pålegg om retting, endringer osv. Sanksjoner betegner reaksjoner med straffehensikt som følge av regelbrudd osv. (jf. NOU 2003:15 Fra bot til bedring). Det forutsettes at det ikke er hensikten med lovutkastet at for eksempel paragrafenes nr. 5 skal gi grunnlag for forhøyete krav til ansvarlig kapital som "ren straff" for en regelovertredelse, hvor slikt kapitalkrav ikke kan begrunnes i institusjonens situasjon eller tilsynsmessige forhold ellers.

For hele endringsloven - eventuelt som del V - bør det vurderes gitt generell hjemmel for fleksibel eller stykkevis ikrafttredelse, samt overgangsregler for øvrig. Det kan synes noe tilfeldig når dette nå bare fremkommer i tilknytning til enkelte bestemmelser, jf. typisk i utkastet til finansieringsvirksomhetsloven § 2-9a siste ledd nr. 5.

I Committee of European Banking Supervisors (CEBS) foregår det for tiden et omfattende arbeid med å implementere kapitaldekningsregelverket. Dette arbeidet kan etter hvert føre til at det blir nødvendig å gjøre endringer i det norske kapitaldekningsregelverket. Det bør derfor etableres en hensiktsmessig ansvarsdeling mellom Finansdepartementet og Kredittilsynet i arbeidet med å utforme det samlede regelverket på kapitaldekningsområdet i Norge.

Det foreliggende lovforslaget omfatter ikke forsikringsselskaper. Vi vil i denne sammenheng vise til Kredittilsynets brev til Finansdepartementet av 9. desember 2005 vedrørende alternative modeller for å sikre soliditeten i forsikringsvirksomheten i perioden frem til "Solvency II" trer i kraft. Norges Bank er enig med Kredittilsynet i at det vil være et bedre svar på de aktuelle utfordringer å erstatte minstekravet til kapitaldekning slik dette anvendes på forsikringsselskaper (Basel I) med et alternativt risikobasert kapitalkrav, der en søker å ta hensyn til de føringer som så langt er lagt til grunn for EU-kommisjonens "Solvency II"-prosjekt.

 

Med hilsen

Kristin Gulbrandsen

Sindre Weme

Publisert 30. januar 2006 12:30