Norges Bank

Brev

Høring - 1) om endringer i regnskapsregelverket for finansinstitusjoner og verdipapirforetak, og 2) om korrigerende bestemmelser i kapitaldekningsregelverket i forhold til nye internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)

Norges Banks brev av 23. september 2005 til Finansdepartementet

Vi viser til departementets brev av 30. juni, 7. juli og 11. august 2005.

Endringer i regnskapsregelverket for finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Norges Bank slutter seg til Kredittilsynets vurdering om å avskjære banker og finansieringsforetak fra å benytte IFRS forordningen i selskapsregnskapet allerede fra 2005 og inntil særskilt tilpasning av årsregnskapsforskriften til IFRS forordningen er på plass. Norges Bank har lagt avgjørende vekt på at den risikobaserte tilsynskommunikasjon mot tilsynsenhetene må være basert på samme regnskapsførsel som benyttes i finansinstitusjonenes egne styringssystemer. I dette inngår også at en omlegging av statistikkrapporteringen i ORBOF først kan gjennomføres når IFRS-tilpasset årsregnskapsforskrift er på plass, tidligst i 2007. Det fremgår av høringsutkastet at gjennomføringen av IFRS forordningen i selskapsregnskapet varierer mellom EU-landene. En utsettelse med gjennomføring av forordningen i selskapsregnskapet for banker og finansieringsforetak antas derfor å ha mindre betydning. Tilsvarende vurderinger ligger til grunn for å avskjære forsikringsselskapers og pensjonskassers adgang til å benytte IFRS i selskapsregnskapet.

Norges Bank slutter seg til Kredittilsynets vurdering om at verdipapirforetak og forvaltningsselskap ikke har rapporteringskrav som tilsier at de avskjæres fra adgangen til å benytte IFRS i selskapsregnskapet.

Korrigerende bestemmelser i kapitaldekningsregelverket i forhold til IFRS

Et viktig formål med innføringen av korrigerende bestemmelser i kapitaldekningsregelverket i forhold til nye regnskapsregler er å redusere risikoen for reduksjon i den ansvarlige kapitalen fra et rapporteringstidspunkt til et annet. Norges Bank slutter seg til Kredittilsynets forslag som innebærer at de korrigerende bestemmelsene i kapitaldekningsregelverket for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak innføres i tråd med retningslinjene fra CEBS ved de foreslåtte endringer i beregningsforskriften, kapitaldekningsforskriften og grunnfondsbevisforskriften. Norges Bank støtter også Kredittilsynets forslag til gjennomføring av korrigerende bestemmelser for forsikringsselskaper.

Med hilsen

Birger Vikøren

Sindre WemePublisert 23. september 2005 15:02