Norges Bank

Brev

Emisjonskontroll iht. forskrift om emisjonskurs og meldeplikt ved utstedelse av ihendehaverobligasjoner mv av 20. desember 1996 nr 1247

Norges Banks brev av 26. august 2005 til Finansdepartementet

Vi viser til tidligere korrespondanse i denne saken.

Norges Bank har siden emisjonsforskriften ble innført, kontrollert at forskriften overholdes. Kontrollen er rent skattemessig motivert. Selv om en slik oppgave ikke er naturlig å utføre for en sentralbank, påtok Norges Bank seg oppgaven ut fra en forståelse om at den skulle være midlertidig i påvente av endringer i skattelovgivningen. Regler for beskatningen av underkursobligasjoner er vedtatt av Stortinget (renteberegningsmodellen) og skulle tre i kraft fra og med inntektsåret 2001. Nye regler er imidlertid ennå ikke trådt i kraft fordi departementet ikke har utarbeidet forskrifter for beregning av renteelementet for over-/underkurs knyttet til obligasjoner. Den midlertidige skattekontrollen Norges Bank skulle utføre, har dermed vart i snart 10 år.

Etter Norges Banks syn må Finansdepartementet nå finne en varig løsning som innebærer at Norges Bank ikke lenger skal ha ansvar for emisjonskontrollen. Et naturlig tidspunkt vil være når ny forskrift om opplysningsplikt overfor Norges Bank trer i kraft og bestemmelsene om opplysnings- og meldeplikt i emisjonsforskriften §§ 4 og 5 oppheves.


Med hilsen

Kristin Gulbrandsen

Sindre Weme

Publisert 26. august 2005 10:33