Norges Bank

Brev

Høring - forslag om at forsikringsselskaper ikke uten saklig grunn skal kunne nekte en person forsikring på vanlige vilkår (ny §§ 3-10 og 12-12 i forsikringsavtaleloven)

Norges Banks brev av 20. juni 2005 til Justisdepartementet

Vi viser til Deres brev av 31. mai 2005.

Norges Bank støtter Justisdepartementets lovforslag.

Norges Bank er enige i at muligheten til å tegne forsikring er en grunnleggende trygghet. På denne bakgrunn er det rimelig å stille krav om at nektelse av forsikring skal være saklig begrunnet. Det er viktig at selskapene kan legge risikobetraktninger til grunn for å nekte forsikring, og at slike risikobetraktninger regnes som saklige når de ligger innenfor rammen av forsikringsvirksomhetsloven §§ 7-6 og 7-7. Saklig begrunnelse og klageadgang til Forsikringsskadenemnda bidrar trolig også til større tillit til forsikringsbransjen. Det er positivt for det finansielle systemet.


Med hilsen

Arild Lund

Sindre Weme
Publisert 20. juni 2005 10:15