Norges Bank

Brev

Høring - forskrift om Verdipapirforetakenes sikringsfond

Norges Banks brev av 9. mars 2005 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 11. januar 2005.

Norges Bank slutter seg til Kredittilsynets forslag.

Vi har imidlertid en merknad til forskriftsutkastets § 14. Første punktum i paragrafens andre ledd sier at myndighetene i vertsstaten skal underrettes hvis et filialmedlem fra annen EØS-stat ikke oppfyller sine medlemsplikter i det norske fondet. Vi mener det ut fra sammenhengen burde ha stått at myndighetene i hjemlandet skal underrettes. Vi ber departementet avklare dette.Med hilsen

Arild Lund

Sindre WemePublisert 9. mars 2005 15:35