Norges Bank

Brev

Fornyelse av Norges Banks oppgjørssystem

Norges Banks brev av 9. desember 2004 til Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon

Kommentarer til en arbeidsgrupperapport

Norges Bank forbereder fornyelse av oppgjørssystemet i et eget prosjekt (NIBO - Nytt InterBank Oppgjørssystem). Fornyelsen vil være basert på innkjøp av standard oppgjørssystemer (RTGS). Kommunikasjonen med andre systemer og aktører skal gå gjennom standardiserte grensesnitt. Fornyelsen vil kunne innebære tilpasninger for deltakerne i oppgjørssystemet. Norges Bank inviterte derfor representanter for banknæringen til en arbeidsgruppe for å vurdere hvordan et nytt system kunne innføres i den norske infrastrukturen på betalingssystemområdet, jf vedlagte brev av 30. juni 2004 til deltakerne i kontaktmøtene for betalingssystemspørsmål.

Gruppen ferdigstilte sin første rapport den 30. november. Gruppen konkluderte der med at " et fornyet oppgjørssystem innført etter de prinsipper som er skissert her, vil kunne bidra til å opprettholde en effektiv og robust infrastruktur. Bankene bør gis mulighet til å ta stilling til rapportens konklusjoner og drøftinger. Denne avklaringen bør skje så raskt som mulig av hensyn til fremdriften i NIBO prosjektet. Videre kan det være hensiktsmessig å utrede nærmere bankenes behov for informasjon knyttet til likviditetsstyringen, og hvordan det kan tilfredsstilles med utgangspunkt i informasjonsfunksjonaliteten i standardsystemene."

I tråd med disse anbefalingene arbeider arbeidsgruppen videre med å utrede bankenes behov for informasjon knyttet til likviditetsstyringen, og hvordan dette behovet kan tilfredsstilles med utgangspunkt i informasjonsfunksjonaliteten i standard RTGS-systemene.

Rapportens beskrivelse av transaksjons- og informasjonsløsningene i standardsystemene er basert på informasjon fra leverandørene av slike systemer. Som det fremgår av beskrivelsen er informasjonsløsningene i standardsystemene, samt transaksjonsløsningene for banker som ikke har SWIFT tilknytning, basert på web teknologi. Norges Bank understreker at eventuelle løsninger basert på web teknologi må tilfredsstille høyere krav til sikkerhet i bankene enn ved vanlig internettilgang. Slike sikkerhetsløsninger kan medføre kostnader for bankene. Videre er det i rapporten referert til at det nye systemet ventelig vil være i drift i 2007. Vi gjør oppmerksom på at tidspunktet for innføring av det nye systemet kan bli tidligere enn skissert.

Oppnevning av representanter i en referansegruppe

De neste fasene i NIBO-prosjektet vil være å gjennomføre en prekvalifisering av aktuelle leverandører av standardsystemer, utarbeide en detaljert kravspesifisering og gjennomføring av forhandlinger med aktuelle leverandører. Norges Bank antar at bankene - som brukere av oppgjørstjenestene - vil kunne ha synspunkter på og gi bidrag i denne prosessen. Det gjelder både med hensyn til innholdet i kravspesifikasjonen, og ved avklaring av andre faglige spørsmål som kan komme opp i prosessen. Banknæringen inviteres til å stille med fem representanter til en referansegruppe.

Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon bes gi eventuelle kommentarer til innhold og konklusjoner i arbeidsgruppens rapport, samt meddele representantene i referansegruppen innen 21. januar 2005.Med hilsen

Kristin Gulbrandsen

Kjetil Watne
 

Hent PDF Vedlegg: Invitasjon til en arbeidsgruppe om fornyelse av oppgjørssystemet

Hent PDFVedlegg: Rapport fra en arbeidsgruppe mellom banknæringen og Norges Bank om fornyelse av Norges Banks oppgjørssystemPublisert 9. desember 2004 15:50