Norges Bank

Brev

Gjennomføringen i Norge av de nye kapitaldekningsreglene

Norges Banks brev av 9. november 2004 til Kredittilsynet

Det vises til brev fra Kredittilsynet av 13. september 2004 og tilhørende notat om gjennomføringen av nye kapitaldekningsregler i Norge.

Generelt er det Norges Banks syn at hensynet til like konkurransevilkår tilsier at implementeringen av kapitaldekningsreglene i Norge bør være på linje med implementeringen i EU. Det bør legges særlig vekt på lik implementering og praktisering i Norden. I tillegg er det viktig å sikre at målet om fleksibilitet i utformingen og implementeringen av systemet ikke går på bekostning av et oversiktlig og håndterbart regelverk.

I notatet ber Kredittilsynet eksplisitt om kommentarer på nærmere definerte problemstillinger. Norges Bank kommenterer enkelte av disse problemstillingene nedenfor, i tillegg til noen andre konkrete vurderinger i notatet. Forespørslene og vurderingene adresseres med henvisning til det sidenummeret oppfordringen står.

Side 12: "Kredittilsynet vil vurdere om det vil være behov for en noe strengere behandling sett i lys av risikoen i boligmarkedet." [Om belåningsgrad] Norges Bank viser her til vår felles høringsuttalelse med Kredittilsynet av 22. oktober 2003, der denne problemstillingen drøftes. I fotnote 5 på side 5 heter det: "Regarding residential property, a possible solution would be to increase the risk weight from 35% to 40%. Another possibility is to introduce explicit loan-to-value ratios (LTV) in the directive. Several countries operate with a favourable risk weight (50%) for residential property within a LTV-ratio of 80% under the current regulation. It is therefore possible to retain the 35% risk weight, but to introduce an LTV-ratio of 60% in the directive. Loans outside the LTV-ratio of 60% could be risk weighted 75% as other retail exposures." Etter Norges Banks syn, bør et eventuelt valg av en slik løsning i det norske markedet av konkurransemessige årsaker harmoniseres med de løsningene som velges ellers i Norden.

Side 14: Faktorer som bør vektlegges i vurderingen av om en personmarkedsportefølje er tilstrekkelig diversifisert En personmarkedsportefølje kan bestå av eksponeringer overfor personer eller små og mellomstore bedrifter. For personkunder vil det etter Norges Banks syn i første rekke være relevant å legge vekt på at antall personer som inngår i personmarkedsporteføljen er tilstrekkelig til å oppnå diversifisering. Det antas å være relativt lav korrelasjon mellom enkeltkunder og dessuten er de så små enkeltvis at krav om et visst antall personer burde være tilstrekkelig. For små og mellomstore bedrifter kan det være relevant å sette krav om en viss næringsfordeling. Særlig mindre banker som opererer som lokalbank i områder med ensidig næringsstruktur, kan være utsatt dersom porteføljen er ensidig sammensatt.

Når det gjelder eksponeringsgrensen på 1 million euro, betrakter også Norges Bank denne som en øvre grense og ikke som hovedregelen. Ut fra hensynet om å sikre mest mulig like konkurransevilkår i ulike land, vil det også her være både naturlig og viktig å utarbeide et regelverk som er i samsvar med regelverket i de andre nordiske landene.

Side 25: Definisjon av mislighold og presisering av begrepet "unlikely to pay" Etter Norges Banks syn bør definisjonen av innholdet i begrepet "unlikely to pay" i størst mulig grad følge tilsvarende definisjoner i det reviderte utkastet til ny tapsforskrift. I første rekke vil dette gjelde definisjonen av "objektive indikasjoner" i § 2-4 i tapsforskriften.

Side 29: Innspill til ulike alternativ for oppdeling på risikokurver Kredittilsynet tegner opp to ulike alternativ for oppdeling på risikokurver i høringsnotatet. Norges Bank kan ikke se at ett av alternativene må vurderes som klart bedre enn det andre. Vi vil derfor anmode Kredittilsynet om å velge det alternativet som er enklest å implementere og følge opp, både for Kredittilsynet og for de enkelte bankene.

For øvrig viser Norges Bank til tidligere avgitte kommentarer, særlig synspunkt i felleshøringen mellom Kredittilsynet og Norges Bank til EU-kommisjonen av 22. oktober 2003.Med hilsen

Arild Lund (e.f.)

Sindre Weme
Publisert 9. november 2004 15:56