Norges Bank

Brev

Høring - Utkast til forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier

Norges Banks brev av 12. oktober 2004 til Finansdepartementet

Vi viser til Deres brev om ovennevnte av 13. september 2004.

Regnskapsreglene bør etter Norges Banks syn i størst mulig grad samsvare med reglene ellers i EØS området, og bidra til å gi et mest mulig riktig bilde av den regnskapspliktiges forretning. Effektiviteten og soliditeten i det finansielle system styrkes når viktig økonomisk informasjon er lett tilgjengelig i markedet. Det øker sannsynligheten for at både markedet og reguleringsmyndighetene kan avdekke uheldige tendenser på et tidlig tidspunkt. Norges Bank støtter forskriftsutkastet. For generelle merknader viser vi til vårt høringssvar av 30.9.2002.

Spesifikke merknader: Kredittilsynet har ikke vurdert å tillate at utlån vurderes til virkelig verdi. Amortisert kost vil imidlertid være svært lik virkelig verdi for lån med flytende rente, mens det ikke vil gjenspeile virkelig verdi på fastrentelån når rentenivået endres. Det antas at vurdering av utlån til virkelig verdi blir gjenstand for ny drøfting dersom EUs regnskapsdirektiver åpner for slik verdsetting.

Norges Bank finner det uheldig at man ved nedskrivning for tap, jf. forslagets § 2-5 siste ledd, kan legge enten den mest sannsynlige tapsstørrelsen til grunn eller statistisk forventet verdi av mulige tapsutfall. Eksempelvis kan det være 40 prosent sannsynlighet for å tape alt og 60 prosent sannsynlighet for å tape intet. Hvis institusjonen legger den mest sannsynlige tapsstørrelsen til grunn kan den etter vår tolkning av § 2-5 unnlate å nedskrive lånet. Statistisk forventet verdi bør etter Norges Banks syn legges til grunn ved nedskrivning for tap.

Norges Bank har ikke innvendinger til at etableringsgebyrer etter utkastes § 2-1 kan resultatføres direkte dersom gebyrene ikke overstiger interne administrative utgifter.Med hilsen

Arild Lund (e.f.)

Sindre Weme

Publisert 12. oktober 2004 10:13