Norges Bank

Brev

Høring - forslag til gjennomføring av direktiv 2002/87/EF om utvidet tilsyn medfinansielle konglomerater

Norges Banks brev av 19. april 2004 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 16. februar 2004 vedlagt Kredittilsynets høringsnotat med forslag til gjennomføring av direktiv 2002/87 om utvidet tilsyn med finansielle konglomerater i norsk rett.

Norges Bank uttaler seg om forslaget med bakgrunn i at sentralbanken har et ansvar for å bidra til robuste og effektive finansmarkeder. Norges Bank har ikke vurdert de juridisk- tekniske detaljene i forslaget, men slutter seg til hovedlinjene i Kredittilsynets forslag.

Norges Bank er positiv til at det innføres en minimumsstandard i EØS-området for supplerende tilsyn med finansielle konglomerater. Samarbeid mellom tilsynsmyndighetene og innføring av soliditets- og sikkerhetskrav på konsolidert nivå er sentralt i standarden. Det kan legge til rette for et mer effektivt tilsyn og bidra til et mer stabilt og robust finansielt system. Direktivet bidrar dessuten til likere rammebetingelser og konkurransevilkår mellom forskjellige typer finanskonsern ved at det pålegges konsoliderte krav på tvers av bransjer og landegrenser.

Av høringsnotatet fremgår det at Norge allerede i stor grad oppfyller direktivet. De viktigste endringene gjelder tilpasninger i norske regler for å legge til rette for et samarbeid mellom Kredittilsynet og andre lands tilsynsmyndigheter.

Norges Bank slutter seg til Kredittilsynets vurderinger om at finansielle konglomerater og andre finanskonsern tilsynsmessig bør behandles mest mulig likt. Kredittilsynet har ikke funnet det hensiktsmessig å etablere et eget sett regler for finansielle konglomerater. Norges Bank har ikke innvendinger til Kredittilsynets foreslåtte lovmodell, som innebærer at dagens konsolideringsregler i finansinstitusjonsloven § 2a-9 første ledd utvides til å omfatte alle grupperinger som kan omfattes av konglomeratdirektivet, og at det med utgangspunkt i dette gjøres nødvendige endringer og tilpasninger i andre regler.

Flere av de norske finansinstitusjonene inngår i nordiske finanskonsern. Norges Bank ser det derfor som positivt at Kredittilsynet i høringsforslaget har tatt hensyn til anbefalingene fra den nordiske arbeidsgruppen som har utarbeidet en felles fortolkning av konglomeratdirektivet med sikte på mest mulig lik implementering i de nordiske landene.

Direktivet stiller krav om konsolidert kapitaldekning og angir tre alternative metoder for beregning av kapitalkravet. Kredittilsynet foreslår at metode A (basert på regnskapsmessig konsolidering) implementeres som obligatorisk metode i det norske regelverket ettersom den ligger nærmest opp til den metoden som anvendes i nåværende forskrift om konsolidert kapitaldekningskrav. Norges Bank slutter seg til dette, men vil samtidig peke på den nordiske arbeidsgruppens anbefaling om at det på sikt bør vurderes om det er behov for å samordne beregningsmetodene i de nordiske landene. Etter Norges Banks syn bør det ut fra konkurransemessige hensyn tilstrebes mest mulig lik implementering av EU- direktiver for å sikre felles rammebetingelser for finansnæringen i de nordiske landene.Med hilsen

Arild Lund (e.f.)

Sindre Weme

Publisert 19. april 2004 09:50