Norges Bank

Brev

Høring - forslag til forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med særskilt sikkerhet

Norges Banks brev av 8. mars 2004 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 13. februar 2004. Norges Bank slutter seg til forskriftsforslaget med enkelte kommentarer.

Vi registrerer at forskriftsforslaget i stor utstrekning regulerer forhold som kunne vært regulert ved avtale mellom partene. Det gjør at forskriften som sådan fremstår som svært detaljert. Finansnæringen har i betydelig grad vært involvert i utarbeidelsen av forskriftsforslaget, og detaljeringsgraden fremkommer som et ønske fra næringen for å imøtekomme internasjonale krav til kredittvurdering av utstederne av slike obligasjoner. Detaljeringsnivået fremstår derfor som akseptabelt. Vi viser forøvrig til vår høringsuttalelse av 10. oktober 2001 til Banklovkommisjonen utredning nr. 6.

Norges Bank slutter seg til Kredittilsynets tilrådning om at det ikke er behov for et særskilt tak på forsikringsselskapers adgang til å plassere midler i pantesikrede obligasjoner som er utstedt av konserninterne kredittforetak. Et slikt tak bør vurderes om den generelle grensen oppjusteres som følge av harmonisering innen EØS.

I Norges Banks høringsuttalelse til Finansdepartementet av 30. september 2002 om verdipapirisering/obligasjoner med særskilt sikkerhet m.v. la vi for øvrig vekt på at regelverket av konkurransehensyn bør være mest mulig likt regelverket i sammenlignbare land, i første rekke EØS-landene. Generelt bør derfor grensesettingen for investeringer i særskilt sikre obligasjoner harmoniseres med det som gjelder i EØS-landene.

Norges Bank har ikke tatt stilling til Justisdepartementets merknad til om forskriftforslaget har tilstrekkelig lovhjemmel på alle punkter.Med hilsen

Arild Lund (e.f.)

Sindre Weme
Publisert 8. mars 2004 15:19