Norges Bank

Brev

Beretning om pengepolitikken 2003 - de første åtte månedene

Norges Banks brev av 17. september til Finansdepartementet

Det vises til Finansdepartementets brev av 13. juni 2003, hvor Norges Bank blir bedt om å gjøre nærmere rede for utøvelsen av pengepolitikken i 2002 (i forhold til redegjørelsen i Norges Banks brev 5. juni 2003), og for de åtte første månedene av 2003, herunder også forholdet mellom den faktiske prisutviklingen og målet for pengepolitikken. I brevet ber Finansdepartementet videre om at redegjørelsen skal gå nærmere inn på pengepolitikken i relasjon til prisutvikling og valutakursutvikling og hensynet til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting.

Pengepolitikken i 2002 ble omtalt i årsberetningen for 2002 som ble oversendt Finansdepartementet 1. april i år. I et vedlegg til dette brevet gjøres det rede for gjennomføringen av pengepolitikken i de første åtte månedene av 2003. Videre vurderes pengepolitikken i lys av den økonomiske utviklingen i 2003 og utsiktene fremover. Beretningen berører flere av problemstillingene som er drøftet i NOU 2003: 13 "Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs".


Med hilsen


Svein Gjedrem

Jan F. Qvigstad


Vedlegg: Beretning om pengepolitikken 2003 - de første åtte månedene

Publisert 17. september 2003 10:59