Norges Bank

Kronikk

En bedre plass i byen

Norges Banks planer for revitalisering av Bankplassen i Oslo sentrum engasjerer, og vi setter pris på de innspillene vi har fått i arbeidet.

Debattinnlegg av eiendomsdirektør Kristin Fagerhaug i Dagbladet 19. august 2015

Norges Bank lytter til innspill vi får. Som følge av faglige vurderinger og gode innspill underveis er vinnerutkastet fra vår arkitektkonkurranse vesentlig bearbeidet.

I utformingen av plassen er det flere hensyn som skal ivaretas på en god måte. Vi har derfor lagt vekt på å involvere berørte parter, herunder Bymiljøetaten, Byantikvaren, Riksantikvaren og plassens naboer.

For at Bankplassen skal være både trygg og innbydende for alle som ønsker å benytte den gjør vi en betydelig rehabilitering, med bedre belysning, beskjæring av trær, utbedring av sykkelparkering og overflater, samt oppgradering av vannrør, strømføring og bærende masser i grunnen.

Norges Bank har samtidig lagt vekt på at utformingen av plassen skal understøtte Oslo kommunes arbeid med å skape rom for godt byliv. Plassen slik den fremstår i dag har styrker i så måte, men også svakheter.

Viktige styrker er at plassen er intim og skjermet. Beplantning og sitteplasser er også positive elementer som vi ønsker å styrke ytterligere. Bankplassen har en rik historie som spenner over mer enn 150 år. Norges Bank har lagt vekt på å ivareta kvaliteter fra flere epoker i denne historien, samtidig som hoveddelen av utformingen fra 1986 bevares, inkludert en sentralt plassert fontene.

Den mest fremtredende svakheten ved plassen slik den er utformet i dag, er at den i mindre grad innbyr til opphold og opplevelser høst, vinter og vår. På disse tidene av året er fontenen slått av og bassenget står tomt. I motsetning til en aktiv fontene er ikke det tomme bassenget et innbydende samlingspunkt, samtidig som det sperrer for alternativ bruk. Mulighet for bruk av plassens sentrale område når fontenen er avslått vil gi byen et mer attraktivt rom for flere typer aktivitet.

I tilknytning til foreslåtte endringer av plassens fontene har det imidlertid fremkommet motforestillinger. Disse er vi oppmerksomme på og inngår i dialogen vi har med de berørte faginstansene for å finne en utforming av fontenen som ivaretar alle hensyn på en god måte.

Publisert 19. august 2015 16:30