Norges Bank

Kronikk

Ingen skattetriksing i Oljefondet

Innlegg i Klassekampen av Dag Dyrdal, direktør for eksterne relasjoner i Norges Bank Investment Management.

Statens pensjonsfond utland (SPU) – også kjent som oljefondet – startet i fjor investeringer i eiendom. Fra før av er fondet investert i aksjer og obligasjoner. Eiendomsinvesteringene skal over tid utgjøre 5 prosent av fondet.

For å administrere investeringene i kontinental-Europa etablerte Norges Bank et datterselskap i Luxembourg i fjor høst. Lave kostnader, også skattekostnader, har vært viktig når vi har bestemt innretting av eiendomsinvesteringene.

I tillegg til kostnader har Norges Bank lagt vekt på andre viktige kriterier når vi har vurdert organiseringen av eiendomsinvesteringene. Mest tungtveiende har det vært å sikre ansvarsbegrensning. Fondets øvrige investeringer må skjermes fra krav som kan oppstå på grunn av investeringene i eiendom. Det gjøres gjennom opprettelse av datterselskaper av Norges Bank.

Forutsigbare og solide juridiske rammevilkår, samt en effektiv operasjonell drift har vært viktige hensyn for valg av lokalisering. Luxembourg blir ofte brukt av internasjonale eiendomsinvestorer. Der kan vi rekruttere kompetente fagfolk, som kan forvalte eiendomsinvesteringer i ulike land og jurisdiksjoner. I vårt datterselskap der arbeider det i dag seks personer. Dette ventes å øke fremover, i takt med fondets eiendomsinvesteringer.

Finansdepartementets mandat for fondets investeringer fastsetter hvor eiendomsselskaper og -fond opprettet av Norges Bank som del i forvaltningen av SPU, kan være etablert. Slike unoterte selskaper og fond skal være etablert i OECD-land, land som Norge har skatteavtaler med, eller i andre land som Norge i medhold av annen folkerettslig overenskomst kan kreve skatteopplysninger fra. England, Frankrike og Luxembourg tilfredsstiller disse kravene.

Etableringen i Luxembourg ble omtalt i Norges Banks årsrapport om SPU for 2011 og i stortingsmeldingene om fondet både i fjor og i år. Årets melding ble diskutert i Stortinget denne uken, etter innstilling fra finanskomiteen. Det forekom ingen merknader til etableringen av datterselskapet.

En rekke land gir gjennom skatteavtaler og/eller interne regler skattefritak for andre stater. Som et statlig fond er derfor SPU, og Norges Bank som forvalter, fritatt for skatt i mange land. Dette har i hele fondets historie vært tilfelle for investeringene i både aksjer og obligasjoner.

Norske myndigheter kan gjennom skatteavtalen med Luxembourg få den informasjonen som de måtte kreve. For forvaltningen av fondet er tilsyn og revisjon sentralt. I den forbindelse er det etablert det samme systemet for tilsyn med vårt datterselskap i Luxembourg som det er for resten av forvaltningen. Både Norges Banks representantskap, som er utnevnt av Stortinget, sentralbankens internrevisjon og en ekstern revisor fører fullt tilsyn med eiendomsvirksomheten. Innsyn er sikret gjennom selskapsvedtekter og avtale med banken.

Publisert 18. juni 2012 08:30