Norges Bank

Kronikk

For barn – av barn?

Kronikk i Aftenposten 22. desember 2009 av Magdalena Kettis, Head of Social and Environmental Issues, Ownership Strategies, Norges Banks Investment Management (NBIM).

Barn over hele verden vil motta nye leker og spill til jul. Dessverre er sjansen stor for at det skjer på bekostning av andre barns rettigheter.

En gjennomgang av 29 leke- og spillprodusenter i porteføljen til Statens pensjonsfond utland viser at svært få av selskapene har satt i gang tiltak for å hindre at barn involveres i produksjonen av leker. Kun fem av selskapene rapporterer at de har retningslinjer mot barnearbeid, og bare ett har et system for å kontrollere hvorvidt virksomheten krenker barns rettigheter. Fem av bedriftene rapporterer at de kontinuerlig analyserer risikoen for barnearbeid i sin virksomhet, mens seks sier de har innført kontroll av leverandørkjeden, viser undersøkelsen som ble utført i november av fondets forvalter, Norges Bank Investment Management (NBIM).

Selskapene i undersøkelsen produserer velkjente og populære varemerker som trolig står på mange av julens ønskelister. De har en samlet markedsverdi på om lag 1100 milliarder kroner. Drøyt halvparten befinner seg i Japan og andre asiatiske land, mens om lag ti er fra USA. Undersøkelsen baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon.

Risikoen for at barn involveres i produksjonen av leker er altså knapt under kontroll, og leketøyssektoren må tydeligvis overvåkes fremover. NBIM er, som forvalter av Statens pensjonsfond utland, godt posisjonert til å gjøre dette gjennom en aktiv eierskapsutøvelse. Med en markedsverdi på 2549 milliarder norske kroner ved utgangen av tredje kvartal og investeringer i mer enn 8000 selskaper globalt, er ”oljefondet” Europas største kapitalfond. NBIM har utpekt barns rettigheter som et av sine satsningsområder innen eierskapsutøvelsen.

Rundt 150 millioner barn i alderen fem til 14 år tar i dag del i barnearbeid, ifølge en FN-rapport fra november. NBIM analyserer årlig de sektorene og selskapene i porteføljen der barns rettigheter er mest utsatt. Analysene er basert på retningslinjer i NBIM Investor Expectations on Children’s Rights, et dokument som forklarer forventningene vi har til selskapenes håndtering av barns rettigheter og barnearbeid. Leketøyssektoren er ny i år. Vi planlegger ytterligere fem rapporter tidlig neste år innen sektorene for stål, tekstil, kakao, teknologisk utstyr og gruveindustrien. 

NBIM bruker eierskapet aktivt til å sikre fondets langsiktige finansielle interesser og vise ansvar med hensyn til sosiale og miljømessige spørsmål. Et av de viktigste verktøyene i dette arbeidet er direkte dialog mellom investorene og selskapene. I noen tilfeller oppnås best resultat når dialogen føres med flere selskaper i samme sektor samtidig slik at man kan få effekt på industrinivå. Dialogen NBIM har ført med multinasjonale selskaper innen frø-industrien om barnearbeid i bomullsfrøproduksjonen i India er et eksempel på dette. Dialogen resulterte i år i en industristandard for barnearbeid og en felles forpliktelse fra selskapenes side om å forsøke å eliminere barnearbeid i produksjonen. Det å få gjennomslag på sektornivå, og ikke bare i enkeltselskaper, vil bli stadig viktigere.

Mange selskaper har mangelfull rapportering om sosiale og miljømessige spørsmål og det kan føre til et verdsettingsproblem. Ansvaret selskapene tar for miljømessige og sosiale spørsmål påvirker hvordan deres langsiktige verdi oppfattes. Det påvirker investorers langsiktige beslutninger og selskapenes mulighet til å tiltrekke seg kapital. Å investere i et selskap som ikke oppgir den sosiale og miljømessige kostnaden for selskapets virksomhet kan på lang sikt være dårlig butikk.

Publisert 22. desember 2009 08:45