Staff Memo

Valutakursgjennomslaget på konsumprisene i Norge

Forfatter: Martin Blomhoff Holm
Serie: Staff Memo
Nummer: 4/2014

Staff Memo 4/2014 (PDF 304,0 Kb)

Kronekursen depresierte gjennom 2013. For en sentralbank er det viktig å forstå hvilke effekter dette kan ha på konsumprisene. I dette notatet presenteres en empirisk analyse av det kortsiktige valutakursgjennomslaget i Norge. Spesielt undersøkes i hvilken grad gjennomslaget fra kronekursen til prisene på importerte konsumvarer kan sees på som ikke-lineært og asymmetrisk. Vi finner støtte for hypotesen om ikke-lineært valutakursgjennomslag. Store endringer i kronekursen har hatt større relativ effekt på prisene på importerte konsumvarer enn små svingninger. Vi finner derimot ikke støtte for at valutakursgjennomslaget er sterkere når kronen depresierer enn ved en tilsvarende appresiering.

Publisert 27. mars 2014 10:04