Norges Banks pensjonskasse

Pensjon

Det norske pensjonssystemet er tredelt og består av pensjon fra NAV, pensjon fra arbeidsgiver og egen sparing. Pensjonskassens ytelser er alderspensjon, uførepensjon og pensjon til etterlatte (ektefelle og barn under 20 år). Hva som gjelder for deg og din pensjon er blant annet avhengig av hvilket år du er født i.

Les mer om

Generelt om pensjonsordningen

Alderspensjon for medlemmer født 1963 og senere

Alderspensjon for ansatte født 1962 og tidligere

Barnepensjon

Uførepensjon

Ektefellepensjon for medlemmer født 1963 og senere

Ektefellepensjon for medlemmer født 1962 og tidligere

Avtalefestet pensjon (AFP) for ansatte født 1962 og tidligere

Sist endret 26. mai 2023 14:28
Sist endret 26. mai 2023 14:28