Norges Banks pensjonskasse

Barnepensjon

Gjenlevende barn etter avdøde medlem har rett til barnepensjon. Pensjonskassen kan også tilstå barnepensjon til stebarn og pleiebarn som avdøde forsørget.

Pensjonen utbetales til utløpet av den måneden barnet fyller 20 år. Barnepensjon kan forlenges til barn over 20 år, så lenge barnet er helt eller varig ervervsudyktig på grunn av sykdom eller uførhet som var inntrådt før barnet fylte 20 år. Pensjonen opphører senest ved barnets død.

Barnepensjonen utgjør 15 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening (30 år). Som pensjonsgivende medlemstid regnes det antall år medlemmet ville ha fått om vedkommende var blitt stående i stillingen til aldersgrensen, men ikke utover 67 år.

Publisert 13. april 2023 08:57
Publisert 13. april 2023 08:57