Norges Banks pensjonskasse

Generelt om pensjonsordningen

Medlemskap

Ansatte i minst 20 prosent stilling med medlemskap i norsk folketrygd, meldes inn i Norges Banks pensjonskasse fra ansettelsestidspunktet.

En ansatt som slutter i banken, som reduserer sin stilling til mindre enn 20 prosent eller har permisjon uten lønn i mer enn tre år, meldes ut av pensjonskassen.

Pensjonsgivende medlemstid

Den pensjonsgivende medlemstiden tilsvarer tjenestetiden med medlemskap i pensjonskassen.

Pensjonsgivende inntekt/pensjonsgrunnlag

Pensjonsgivende inntekt beregnes ut fra den ansattes faste årslønn og pensjonsgivende tillegg. Pensjonsgivende inntekt begrenses til 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) i full stilling. Pensjonsgivende inntekt for de som er født 1963 og senere for opptjening til betinget tjenestepensjon begrenses til 7,1 G.

Aldersgrenser

Aldersgrensen er 70 år.

Særaldersgrense på 65 år for inspektører/førsteinspektører i skiftordning.

Pensjonsinnskudd

Den ansatte betaler to prosent av pensjonsgivende inntekt i pensjonsinnskudd ved trekk i lønnen.

Ved fødselspermisjon betales vanlig pensjonsinnskudd i hele permisjonstiden. Ved midlertidig overgang fra heltid til deltid for en periode på ett år eller mindre, skal det betales fullt pensjonsinnskudd, og pensjonsansienniteten skal ikke omregnes.

Ved permisjon uten lønn beholder vedkommende to prosent av lønnen til dekning av pensjonsinnskuddet i inntil tre år.

Oppsatt pensjon

Et medlem som meldes ut av pensjonskassen etter å ha opptjent minst ett års samlet pensjonsgivende medlemstid ved fratreden, har rett til oppsatt pensjon. Midler knyttet til oppsatt pensjon, kan ikke overføres til annen pensjonsinnretning.

Den oppsatte pensjonen reguleres i oppsettelsestiden i samsvar med endringer i folketrygdens grunnbeløp (G-regulering).

Årlig informasjon

Den ansatte mottar årlig et medlemsbevis fra pensjonskassen hvor det informeres om den enkeltes pensjonsopptjening.

Kontaktpersoner:

Dersom du har generelle spørsmål om pensjon, kan du kontakte:
NBA People & Organisation: HR-desk@norges-bank.no
Norges Banks pensjonskasse: norges-banks-pensjonskasse@norges-bank.no

Publisert 13. april 2023 09:23
Publisert 13. april 2023 09:23