Norges Banks pensjonskasse

Uførepensjon

Uførepensjon tilstås når en ansatt må fratre sin stilling helt eller delvis på grunn av sykdom eller skade.

Ved innvilgelse av midlertidig uførepensjon på inntil ett år gis vedkommende permisjon fra sin stilling. Når uførepensjon innvilges midlertidig utover ett år eller uten tidsbegrensning, gis den pensjonerte permisjon fra avdelingen og stillingen er å anse som ledig. Arbeidsmiljølovens regler om opphør av arbeidsforhold, jf aml kap 15, gjelder fullt ut også i permisjonstiden. Avdelingen har ansvar for å informere vedkommende om hans/hennes rettslige stilling i forhold til banken, jfr. ovenfor. Ved eventuell gjeninntreden i tjenesten har den avdelingen vedkommende var ansatt i et hovedansvar for å finne passende arbeid/stilling for vedkommende.

Ved full uførhet beregnes uførepensjon som summen av:

a) 25 prosent av G (begrenset til 6 prosent av pensjonsgrunnlaget)

b) 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G

c) 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 - 12 G

G = folketrygdens grunnbeløp

Uførepensjon blir beregnet for det antall tjenesteår som medlemmet kunne oppnådd ved å arbeide i stillingen til aldersgrensen, men ikke utover 67 år. Uførepensjon justeres for uføregrad. For barn under 18 år som forsørges, ytes det tillegg til uførepensjonen på 4 prosent for hvert barn av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G. Ved flere barn begrenses tillegget til maks 12 prosent av samme grunnlag.

Det tilstås ikke uførepensjon for lavere uføregrad enn 20 prosent. Dersom det ikke tilstås ytelser fra folketrygden som følge av lav uføregrad, utgjør uførepensjonen 69 prosent av pensjonsgrunnlaget også av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G.

Uførepensjon utbetales som et supplement til utbetaling av uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

Det er en betingelse for innvilgelse av uførepensjon at det fremsettes krav om ytelser for folketrygden.

Uførepensjon og inntekt

Ved innvilgelse av uførepensjon fastsettes en inntektsgrense. Uføre med arbeidsinntekt som overstiger inntektsgrensen, vil få sin pensjon justert i samsvar med endring i inntekt, mens vedtaket om uførepensjon består.

Publisert 13. april 2023 09:26
Publisert 13. april 2023 09:26