Norges Banks pensjonskasse

Avtalefestet pensjon (AFP) for ansatte født 1962 og tidligere

Denne AFP-ordningen gjelder for ansatte født 1962 og tidligere. Ordningen gjelder i alderstidsrommet 62 - 65/67 år. Fra fylte 65/67 år opphører AFP og går over til en ordinær alderspensjon, beregnet etter reglene for bankens pensjonsordning. Alderspensjonen ivaretas av pensjonskassen.

Vilkår for AFP

For at den ansatte skal få rett til AFP i Norges Bank etter disse bestemmelsene, må følgende vilkår være oppfylt:

  • vedkommende må være arbeidstaker på uttakstidspunktet
  • vedkommende må ha en arbeidsinntekt på uttakstidspunktet som overstiger folketrygdens grunnbeløp
  • året før AFP tas ut må arbeidsinntekten ha oversteget grunnbeløpet
  • vedkommende må ha tjent opp pensjonspoeng i folketrygden i minst 10 år fra fylte 50 år til og med året før uttaksåret.
  • gjennomsnittet av de 10 beste pensjonspoengene må overstige 1,00. Det betyr at gjennomsnittsinntekten i de beste årene fra 1967 må være høyere enn 2 ganger grunnbeløpet.

Alle disse vilkårene må være oppfylt.

Retningslinjer for AFP

AFP skal tilsvare en alderspensjon fra folketrygden som om vedkommende var i arbeid frem til fylte 67 år. I tillegg kommer en skattepliktig tilleggsytelse som utgjør kr 20 400 pr. år. Beregningen av pensjonens størrelse vil skje på grunnlag av en "serviceberegning offentlig AFP" m/poengrekke, som vi innhenter fra NAV.

Rett til AFP inntrer tidligst fra og med den 1. i måneden etter fylte 62 år.

Det er ikke anledning til å ta ut alderspensjon fra folketrygden samtidig med uttak av AFP.

AFP kan gå over til ordinær alderspensjon fra fylte 65 år hvis du har lavere aldersgrense enn 70 år, beregnet etter reglene for bankens pensjonsordning.

Med samtykke fra avdelingens leder kan ansatte både i heltidsstilling og deltidsstilling ta ut delvis AFP med en eller to hele arbeidsdager pr uke. Dersom arbeidsinntekt i løpet av et skatteår overstiger kr 15 000 mer enn det som var forventet ved uttak av AFP, skal pensjonen reguleres.

Ansatte som tar ut delvis AFP, kan senere ta ut hel AFP. Melding om dette gis senest tre måneder før uttaksdato. AFP opphører dersom vedkommende slutter helt i arbeid før fylte 65 år og går over til pensjon fra pensjonskassen.

Opptjeningstiden for pensjonsgivende medlemstid blir ved overgangen til ordinær alderspensjon beregnet frem til tidspunktet for fratreden med AFP.

Dersom AFP er større enn den ordinære alderspensjonen ved fylte 65 år, gis et garantitillegg som tilsvarer differansen mellom AFP og ordinær alderspensjon. Garantitillegget gis mellom fylte 65 år og 67 år. Dersom pensjonisten i perioden har arbeidsinntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp, vil tillegget falle bort.

Skulle en AFP-pensjonist bli ufør etter uttak av AFP, plikter vedkommende å søke uførepensjon fra folketrygden. En eventuell ytelse fra folketrygden vil være samordningspliktig med AFP.

Dersom en AFP-pensjonist allerede mottar en etterlattepensjon i folketrygden, er denne samordningspliktig. Ved rett til etterlattepensjon fra folketrygden etter uttak av AFP, pliktes det å søke om dette, og en eventuell ytelse fra folketrygden er samordningspliktig.

Publisert 18. april 2023 12:26
Publisert 18. april 2023 12:26