Norges Banks pensjonskasse

Ektefellepensjon for medlemmer født 1962 og tidligere

Ektefellepensjon utgjør 40 prosent av avdødes alderspensjon eller den alderspensjon avdøde ville ha fått ved aldersgrensen, men ikke ut over 67 år.

For etterlatte etter medlemmer født 1954-1962 vil deler av ektefellepensjonen bli beregnet som en nettopensjon, dvs med 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening (30 år). For 1954-årgangen er forholdet 9/10-deler gjeldende ordning (brutto) og 1/10-del ny ordning (netto). For senere årskull øker forholdstallet med 1/10-del pr årskull.

Pensjonskassens styre kan etter søknad innvilge pensjon opp til 60 prosent av medlemmets alderspensjon.

For etterlatte etter mannlige medlemmer av pensjonskassen pr. 30.5.1983 utgjør enkepensjonen 60 prosent av den alderspensjon medlemmet ville ha fått ved aldersgrensen.

Ektefellepensjon ved skilsmisse

Fraskilt ektefelle beholder retten til ektefellepensjon dersom ekteskapet varte i minst 10 år og den fraskilte var minst 45 år ved skilsmissen.

Retten til ektefellepensjon bortfaller dersom den fraskilte gifter seg på nytt før medlemmet dør. Opphører det nye ekteskapet, inntrer retten til ektefellepensjon på nytt.

Separasjon berører ikke ektefellens rett til pensjon.

Deling av ektefellepensjon

Har to eller flere ektefeller rett til ektefellepensjon etter avdøde, deles pensjonen mellom dem i forhold til det antall påbegynte år hver av dem har vært gift med avdøde.

Faller pensjonen til den ene etterlatte ektefelle bort ved dødsfall eller nytt ekteskap, tilfaller hele pensjonen den annen ektefelle.

Publisert 13. april 2023 09:01
Publisert 13. april 2023 09:01