Norges Banks pensjonskasse

Alderspensjon for ansatte født 1962 og tidligere

Denne alderspensjonsordningen gjelder for ansatte som er født 1962 og tidligere i minst 20 prosent stilling og har medlemskap i norsk folketrygd. Ordningen er sist endret 01.01.2020.

Alderspensjon utbetales når den ansatte fratrer sin stilling ved aldersgrensen. En ansatt har rett til å fratre inntil 3 år før aldersgrensen med straks begynnende alderspensjon. Fratreden skjer normalt ved utløpet av angjeldende måned.

Delvis alderspensjon kan ytes til ansatte som har rett til tidligere fratreden. Det må være avtalt med banken at medlemmet kan fortsette i deltidsstilling.

Se for øvrig bestemmelsene om avtalefestet pensjon (AFP) for denne gruppen ansatte.

Søknad om å fratre etter 40 års tjeneste eller mer innvilges av banken for ansettelser før 1.januar 2011.

Pensjonsalder

Pensjonsalderen er 67 år. Inspektører/førsteinspektører kan søke om å fratre tjenesten inntil tre år før særaldersgrensen.

Medarbeidere som er ansatt før 17.3.2016 og er født før 1.7.1975, har pensjonsalder 65 år. Inspektører/førsteinspektører i SIB som er ansatt før 17.3.2016 og er født før 1.7.1975, kan søke om å få fratre tjenesten fra 57 år.

Pensjonsberegning

Pensjonen er avhengig av:

  • pensjonsgivende tjenestetid
  • pensjonsgrunnlaget (begrenset oppad til 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden)
  • levealdersjustering

Full alderspensjon utgjør 2/3 av pensjonsgrunnlaget før levealdersjustering. Pensjonsgrunnlaget er som hovedregel medlemmets faste årslønn ved fratreden inklusive eventuelle pensjonsgivende faste tillegg på pensjoneringstidspunktet (maks 12 G). Ved lønnsnedgang før pensjonering, enten dette skjer ved overgang til en lavere lønn eller ved at et pensjonsgivende tillegg faller bort, vil pensjonsgrunnlaget bli fastsatt etter egne regler.

For å få full alderspensjon må medlemmet ha arbeidet 30 år i full stilling. Er tjenestetiden mindre enn 30 år, avkortes pensjonen forholdsmessig. Avkortningen utgjør 1/30 del for hvert år som mangler på 30 år.

Et medlem kan velge å få medregnet pensjonsgivende tjenestetid som medlemmet har opparbeidet i lovfestede pensjonsordninger og andre offentlige tjenestepensjonsordninger som er omfattet av Overføringsavtalen, ved beregning av sin pensjon. Medlemmer av pensjonskassen før 1. januar 2015 kan medregne pensjonsgivende tjenestetid i andre kollektive pensjonsordninger.

Oppsatt (framtidig) pensjon

Dersom medlemmet fratrer sin stilling etter minst ett år pensjonsgivende medlemstid, men uten straks å få pensjon, får medlemmet rett til en oppsatt (fremtidig) pensjon. Rett til alderspensjon fra en oppsatt pensjon inntrer normalt fra 67 år.

Publisert 11. april 2023 16:51
Publisert 11. april 2023 16:51