Norges Banks pensjonskasse

Alderspensjon for medlemmer født 1963 og senere

Denne alderspensjonen gjelder fra 01.01.2020 for alle ansatte som er født i 1963 og senere i 20 prosent stilling eller mer.

Opptjening

Pensjonsopptjening til alderspensjon avsettes løpende av pensjonsgivende inntekt den tiden man er ansatt og akkumuleres i en pensjonsbeholdning. Avsetningen gjennomføres etter følgende satser:

  • 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget for lønn mellom 0 og 12 G og
  • 18,1 prosent av pensjonsgrunnlaget for lønn mellom 7,1 og 12 G Pensjonsbeholdningen reguleres i opptjeningstiden i samsvar med folketrygdens grunnbeløp (G-regulering).

Uttak

Alderspensjon kan tas ut helt eller delvis fra fylte 62 år, men ikke tidligere enn fra måneden etter at uttaksmelding er gitt til Norges Banks pensjonskasse. Alderspensjonen kan graderes/endres èn gang per år med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent. Årlig alderspensjon utgjør pensjonsbeholdningen dividert på folketrygdens delingstall (fastsettes av SSB) på uttakstidspunktet.

Alderspensjonen kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og utbetales livsvarig.

Alderspensjonen kan fritt kombineres med arbeidsinntekt. Ved samtidig mottak av gradert uførepensjon, kan summen av gradert uførepensjon og uttaksgraden i alderspensjonen ikke overstige 100 prosent.

Overgangsordninger

Ansatte som er født i perioden 1963-1970 og som har pensjonsgivende medlemstid på minimum 15 år ved fratreden med pensjon, får et overgangstillegg som utbetales mellom fylte 62 og 67 år.

Ansatte som er født i perioden 1963 – 1967 og som har pensjonsgivende medlemstid før 2011 i Norges Banks pensjonsordning for ansatte født 1962 og tidligere, får et tillegg (2011-tillegg).

Ansatte i Norges Bank før 1.1.2011 og med tjenestetid på 30 år eller mer pr 01.01.2020, kan innvilges fratreden med hel eller delvis alderspensjon etter en tjenestetid på 40 år eller mer (40-årsregel). Denne alderspensjonen ytes frem til 67 år og kan ikke kombineres med andre pensjonsytelser fra Norges Banks pensjonskasse.

Avtalefestet pensjon

Norges Bank har en AFP-ordning tilsvarende offentlig AFP i staten. Ny offentlig AFP er ennå ikke vedtatt, men partene i arbeidslivet er enige om noen prinsipper:

  • Du må oppfylle visse vilkår for å ha rett til AFP.
  • Den skal komme i tillegg til pensjon fra folketrygden og utbetales livsvarig.
  • Du skal kunne starte uttak av AFP når du er mellom 62 og 70 år.
  • Det skal være mulig å kombinere AFP med arbeidsinntekt.

Pensjonsopptjening til AFP beregnes av årlig pensjonsgivende inntekt i folketrygden fra fylte 13 til 61 år akkumulert i en pensjonsbeholdning etter følgende sats:

  • 4,21 prosent av pensjonsgrunnlaget for lønn mellom 0 og 7,1 G (ikke vedtatt)

En ansatt kvalifiserer for AFP dersom vedkommende har hatt medlemskap i offentlig eller privat AFP-ordning i 7 av de siste 9 årene før uttak.

Vi vil informere nærmere om ny AFP når detaljene er vedtatt i det offentlige.

Betinget tjenestepensjon

En ansatte som ikke kvalifiserer for avtalefestet pensjon (AFP), vil ha rett til betinget tjenestepensjon når vedkommende har minst ett års pensjonsgivende medlemstid. Den ansatte vil ikke senere, etter uttak av betinget tjenestepensjon, kunne kvalifisere for AFP.

Pensjonsopptjening til betinget tjenestepensjon avsettes løpende av pensjonsgivende inntekt og akkumuleres i en pensjonsbeholdning. Avsetning skjer fra 1.1.2020 og frem til fylte 62 år etter følgende sats:

  • 3,00 prosent av pensjonsgrunnlaget for lønn mellom 0 og 7,1 G

Pensjonsbeholdningen reguleres i opptjeningstiden i samsvar med endringer i folketrygdens grunnbeløp (G-regulering).

Betinget tjenestepensjon er livsvarig og du kan starte uttak mellom 62-70 år. Den må tas ut i sin helhet, kan ikke stanses etter uttak og kan fritt kombineres med arbeidsinntekt.

Publisert 11. april 2023 16:40
Publisert 11. april 2023 16:40