Norges Banks pensjonskasse

Ektefellepensjon for medlemmer født 1963 og senere

Ektefellepensjonen utgjør 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening (30 år). Som pensjonsgivende medlemstid regnes det antall år medlemmet ville har fått om vedkommende var blitt stående i stillingen til aldersgrensen, med ikke utover 67 år.

Ektefellepensjon ved skilsmisse

Fraskilt ektefelle beholder retten til ektefellepensjon dersom ekteskapet varte i minst 10 år og den fraskilte var minst 45 år ved skilsmissen.

Retten til ektefellepensjon bortfaller dersom den fraskilte gifter seg på nytt før medlemmet dør. Opphører det nye ekteskapet, inntrer retten til ektefellepensjon på nytt.

Separasjon berører ikke ektefellens rett til pensjon.

Deling av ektefellepensjon

Har to eller flere ektefeller rett til ektefellepensjon etter avdøde, deles pensjonen mellom dem i forhold til det antall påbegynte år hver av dem har vært gift med avdøde.

Faller pensjonen til den ene etterlatte ektefelle bort ved dødsfall eller nytt ekteskap, tilfaller hele pensjonen den annen ektefelle.

Publisert 13. april 2023 08:59
Publisert 13. april 2023 08:59