Norges Banks pensjonskasse

Kapitalforvaltningsstrategi og bærekraftsinformasjon

Kapitalforvaltningen 

Norges Banks pensjonskasse (pensjonskassen) er opprettet av Norges Bank med formål å yte pensjoner til pensjonskassens medlemmer og deres etterlatte.

Pensjonskassen må til enhver tid ha tilstrekkelig kapital til å dekke opptjente rettigheter. Det skal alltid være tilstrekkelig med midler tilgjengelig når det enkelte medlem blir pensjonert slik at midlene kan finansiere utbetaling av opptjente pensjonsrettigheter.

Pensjonskassens styre fastsetter strategi og retningslinjer for forvaltningen av pensjonskassens midler. Midlene skal forvaltes i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler for kapitalforvaltning fastsatt i lov og forskrifter. Styret skal påse at det er et tilfredsstillende kontroll- og rapporteringssystem, og at det gjennomføres en vurdering av fastsatte retningslinjer minimum en gang per år.

All forvaltning er satt ut til eksterne forvaltere.

Pensjonskassens daglige leder sørger for den løpende ledelse av forvaltningen etter styrets retningslinjer og pålegg.

Styret har fastsatt strategiske vekter (andel av totale midler til forvaltning) for de ulike aktiva klasser. Valg av vekter er basert på en avveiing mellom forventet avkastning, risiko og risikobærende evne.

Pensjonskassen har egne retningslinjer for håndtering av finansiell risiko. Formålet med aktivt å styre risiko er å opprettholde en god risikobærende evne og fortløpende avpasse den finansielle risiko til pensjonskassens soliditet. Risikobærende evne er målsatt ut fra formelle kapitalkrav, solvensmarginkravet og krav til solvenskapitaldekning. Pensjonskassens styre skal vurdere å iverksette tiltak for å reduseres risikoen eller øke bufferkapitalen dersom analyser viser at pensjonskassen kan bli påført tap som innebærer at pensjonskassen ikke lenger vil oppfylle minstekrav fastsatt i lov og forskrift. Styret har fastsatt rammer for akseptabel solvensmargin og solvenskapitaldekning og har etablert rutine for varsling om nevnte rammer overskrides.

Styret vurderer pensjonskassens soliditet som god.

Tabellen under viser fastsatte basisvekter for aktiva sammensetningen siste fem år:

Aktivaklasse 2022 2021 2020 2019 2018
Nordiske aksjer 7,5 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %
Globale aksjer 34,5 % 32,0 % 30,0 % 30,0 % 27,5 %
Aktive eierfond (PE) 5,0 % 5,0 % 5,0 %    
Sum aksjer 47,0 % 42,0 % 40,0 % 35,0 % 32,5 %
Norske Obligasjoner 33,0 % 38,0 % 37,5 % 35,0 % 35,0 %
Globale obligasjoner 7,5 % 7,5 % 10,0 % 17,5 % 20,0 %
Sum obligasjoner 40,5 % 45,5 % 47,5 % 52,5 % 55,0 %
Eiendom 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 %
Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Det skal fortas rebalansering tilbake til fastsatte vektene for porteføljens aktiva klasser når avviket mellom faktiske og vedtatte vekter overstiger visse grenser og såfremt det vurderes slik at pensjonskassen har tilstrekkelig risikobærende evne til å gjennomføre dette.

Det enkelte medlems rettigheter og ytelser er ikke eksponert mot pensjonskassens forvaltningsresultater. Norges Bank garanterer for opptjente rettigheter og løpende reguleringer inngår i bankens premiebetalinger til pensjonskassen.

For mer detaljer om investeringsporteføljen henvises det til pensjonskassens årsrapport.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Integrasjon av bærekraftsrisiko 

Foruten å vurdere forvalternes risikostyring og evne til å skape avkastning, gjør styret en vurdering av forvalters rammeverk som tar hensyn til faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring (ESG). Pensjonskassen har i sine retningslinjer for ansvarlige investeringer tydeliggjort dette med følgende bestemmelse:

Norges Banks pensjonskasses midler skal forvaltes i samsvar med ansvarlig investeringspraksis. Forvaltningsmandater/fond skal følge prinsipper som baserer seg på hensynene til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i forvaltningen i tråd med internasjonale anerkjente prinsipper og standarder som FNs Global Compact, OECDs retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Forvaltningsmandater / fond skal utelukke selskaper som er utelukket av Norges Banks hovedstyre etter råd fra etikkrådet og dermed ikke tilgjengelige for Statens pensjonsfond utland.

Ved valg av nye forvaltere vurderes forvalters kvalitet på evne til å følge internasjonale prinsipper og standarder i forvaltningen som en del av helhetsvurderingen av ny forvalter. Dersom forvalter ikke kan vise til et troverdig system for en slik oppfølging så velges ikke forvalter.

Offentliggjøringsforordningen trådte i kraft i Norge 1. januar 2023, Dette innebærer at alle forvaltningsselskaper må klassifisere hvert enkelt fondsprodukt innen tre kategorier:

  • Artikkel 9-fond har bærekraftige investeringer som investeringsmål og skal i utgangspunktet kun gjøre bærekraftige investeringer
  • Artikkel 8-fond fremmer miljømessige eller sosiale karakteristikker ved forvaltning av fondet, men har ikke en eksplisitt målsetting om å kun gjøre investeringer som er bærekraftige
  • Artikkel 6-fond beskriver hvordan bærekrafts risikoen er integrert i investeringsbeslutninger

Pensjonskassen søker å investere i artikkel 8- og artikkel 9-fond i den grad slike fond eksisterer for ønsket eksponering. Videre er det et mål at hensynet til ESG ikke skal gå på bekostning av forventet avkastning og porteføljens samlede risiko.

Pensjonskassen har inngått avtale med en ekstern leverandør om gjennomlysning av porteføljen to ganger per år og alltid for nye fond før investering. Gjennomlysningen gir pensjonskassen opplysninger om:

  • Porteføljens samlede ESG karakter (MSCI ESG)
  • Sjekk på om vedtatte ekskluderinger er ivaretatt
  • Porteføljens karbonintensitet

Nevnte gjennomlysning gir styret en forsikring om at vedtatt ekskludering er ivaretatt og en oversikt over utvikling på de øvrige forholdene. Pensjonskassen har per i dag ikke satt absolutte mål for ESG karakter og samlet karbonintensitet.

Godtgjørelsespolitikk i forbindelse med bærekraftsrisikoer

Ansatte i pensjonskassen har fastlønn og øvrige utkontrakterte nøkkelfunksjoner har faste honorarer og bærekrafts risiko er ikke integrert i pensjonskassens godtgjørelsesordninger

Ingen hensyn til til investeringsbeslutningers negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer

Inntil videre har pensjonskassen valgt å ikke hensynta negative konsekvenser av investeringsbeslutninger for bærekrafts faktorer, slik som dette er definert i lov om offentliggjøring av bærekrafts informasjon mv. Bakgrunnen for dette er først og fremst et spørsmål om tilgang på kostnadseffektive data for å følge opp de negative konsekvensene. Pensjonskassen overvåker utviklingen løpende og har ambisjon om å ta inn negative konsekvenser i vår strategi når det foreligger en kostnadseffektiv markedspraksis som passer overens med vår forvaltningsstil. Våre forvaltere står fritt til, og oppfordres til, å hensynta negative konsekvenser i investeringsbeslutninger som de fatter på våre vegne.

Publisert 26. mai 2023 13:15
Publisert 26. mai 2023 13:15