Norges Banks pensjonskasse

Ordliste

Her finner du forklaringer på ord og uttrykk som er viktige for å forstå pensjon.

A

Aldersgrense 

Aldersgrense som følger den stillingen du er ansatt i, og er det tidspunktet du må slutte i stillingen.

Alleårsregelen

Grunnprinsippet er at alderspensjonen fra folketrygden skal opptjenes gjennom hele det yrkesaktive livet ditt. Den blir beregnet fra du er 13 år til du er 75 år.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger er en ytelse fra NAV som skal sikre inntekt i perioder en på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.

Avtalefestet pensjon (AFP) - offentlig sektor

Tariffestet førtidspensjonsordning som gir mulighet til å gå av med hel eller delvis pensjon mellom 62 og 67 år for ansatte som oppfyller bestemte krav.

Avtalefestet pensjon (AFP) - privat sektor

Dette er en ekstrapensjon i private bedrifter som deltar i AFP-ordningen, og som utbetales livsvarig til ansatte som oppfyller bestemte krav.

Alderspensjon

Pensjon som utbetales fra en avtalt alder. Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller egen pensjonssparing.

B

Barnepensjon

Pensjon som barn under 20 år får dersom forsørger dør. Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.

Barnetillegg

Dersom du er alders- eller uførepensjonist, og forsørger barn under 18 år, kan du ha rett på barnetillegg.

Basispensjon

Basispensjon danner grunnlaget for beregning av alderspensjon fra folketrygden.

Betinget tjenestepensjon (1963 og senere)

Hvis du ikke kan få AFP etter nye regler, kan du i stedet få betinget tjenestepensjon. Dette gjelder blant annet dersom du blir helt ufør, eller slutter i jobb før du er 62 år.

Bruttopensjon

Bruttopensjon er beregnet på bakgrunn av medlemskap i pensjonsordningen før eventuell samordning med folketrygden og andre samordningspliktige ytelser.

D

Delingstall

Et tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i 1954 eller senere. Når du starter uttak av pensjon, vil delingstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull. For personer mellom 1954 og 1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall.

Delpensjon

Utbetaling av en del av pensjonen på grunn av delvis uførhet eller delvis uttak av alderspensjon.

E

Etterlattepensjon

Pensjon som utbetales dersom ektefelle/registrert partner eller forsørger dør.

Etteroppgjør for AFP

Hvert år når skattemeldingen er klar, beregnes det et etteroppgjør. Det betyr at det kontrolleres om du har fått riktig utbetalt AFP det aktuelle året.

Etteroppgjør for uførepensjon

Hvert år skal det foretas etteroppgjør av uførepensjon. Pensjonen skal reduseres dersom pensjonisten har hatt inntekt som overstiger inntektsgrensen.

F

Folketrygden

Offentlig trygdeordning for personer som bor eller jobber i Norge, eller som tidligere har bodd eller jobbet i Norge.

Folketrygdens grunnbeløp

Beløp som benyttes ved beregning av folketrygdens pensjoner og andre rettigheter, og som blir justert pr. 01.05. hvert år.

Forholdstall

Tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i perioden 1943 - 1953. Når du starter uttak av pensjon, vil forholdstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull. For personer født mellom 1954 og 1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall.

G

Garantipensjon

Garantipensjon er en garantert minste alderspensjonsytelse fra folketrygden som blir gitt til de som har lav eller ingen opptjening av inntektspensjon.

Garantitillegg

Er du født til og med 1958 har du en såkalt individuell garanti. Det betyr at du kan få det som blir kalt et garantitillegg for å sikre at samlet alderspensjon fra folketrygden og pensjonsordningen er på 66 % av pensjonsgrunnlaget, forutsatt visse kriterier. Årskullene 1959 - 1962 kan få en andel av garantitillegget.

Grunnbeløp

Folketrygdens grunnbeløp, ofte kalt G, som benyttes ved beregning av folketrygdens pensjoner og andre rettigheter, og som blir justert pr. 01.05. hvert år.

Grunnpensjon

Pensjon fra folketrygden som beregnes på grunnlag av trygdetid og er avhengig av tidligere arbeidsinntekt.

I

Individuell garanti

Personer som er født til og med 1958 er sikret at de får 2/3 av pensjonsgrunnlaget i alderspensjon forutsatt visse kriterier. Årskullene 1959 - 1962 kan få en andels av garantien.

Inntektsevne

Med inntektsevne menes det evnen til å utføre inntektsgivende arbeid. Uttrukket blir brukt ved beregning av uføregrad ved uførepensjon.

Inntektsgrense

Den årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.

J

Justeringstall

Justeringstall benyttes til å levealderjustere alderspensjonen og bruttopensjonen. Folketrygdens delingstall divideres med 13,42.

L

Levealdersjustering

Pensjonen du har tjent opp skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.

Løpende pensjon

Pensjon under utbetaling

M

Medlem

Person som er med i en tjenestepensjonsordning.

Medlemstid

Tid en ansatt har vært medlem i en tjenestepensjonsordning.

Minste pensjonsnivå

Minste nivå på alderspensjon fra folketrygden etter gamle opptjeningsregler.

Minstepensjon

Garantert minste alderspensjon fra folketrygden.

O

Oppsatt pensjon

Dersom du tidligere har vært medlem av pensjonsordningen, kan du ha tjent opp pensjonsrettigheter til fremtidig pensjon. En må ha minst 1 års medlemstid for å ha rett til pensjon.

Opptjeningstid

Den perioden du har vært medlem av pensjonsordningen. Dette vil normalt være den tiden du har jobbet i en stilling i Norges banks, og betalt medlemspremie. For å få full opptjening må en ha en total medlemstid i offentlig sektor på minst 30 år.

Opptjeningsregler

Regler for hvordan sparing til pensjon skal foregå i en pensjonsordning.

Overføringsavtalen

Har du vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger, vil den norske overføringsavtalen sikre at de ulike periodene blir slått sammen. NBP er ikke medlem i overføringsavtalen.

Overgangstillegg

Hvis du er født mellom 1963 og 1970 kan du ha rett på overgangstillegg. Tillegget kan gis dersom du slutter helt i offentlig stilling mellom 62 og 67 år.

P

Pensjon

Regelmessig utbetaling av en opparbeidet økonomisk rettighet.

Pensjonsalder

Alder når den enkeltes pensjonsutbetaling starter. Det tidspunktet du tidligst kan gå av med alderspensjon.

Pensjonsbeholdning

Opptjente pensjonsrettigheter i folketrygden fra pensjonsgivende inntekt og annet som gir rett til alderspensjon i form av inntektspensjon. Omfatter personer som er født i 1954 eller senere. Personer født i 1954 - 1962 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler.

Pensjonsgivende inntekt

Lønn som gir opptjening av pensjon (maks 12 ganger grunnbeløpet)

Pensjonsgivende tjenestetid

Ansettelsestid som gir opptjening av pensjon.

Pensjonsgrunnlag

Lønn som pensjonen skal regnes ut fra. Avhenger av pensjonsgivende tjenestetid og pensjonsgivende inntekt.

Pensjonsopptjening fra år 2020

En tjener opp en pensjonsbeholdning med en grunnsats på 5,7 % av lønn mellom 0 - 12 G, og 18,1 % av lønn for inntekt mellom 7,1 og 12 G.

Pensjonspoeng

Faktor som brukes ved beregning av tilleggspensjon fra folketrygden.

Pensjonistlønn

Alderspensjonister kan bli engasjerte i  og få utbetalt pensjonistlønn uten at alderspensjonen blir redusert.

Pensjonsrettighet

Rett til pensjon fra en pensjonsavtale.

Pensjonsregulering

Opptjente pensjonsrettigheter blir regulerte hvert år slik at de opprettholder verdien over tid. Reguleringen tar utgangspunkt i et snitt av lønns- og prisveksten i samfunnet. Pensjonsgrunnlaget blir regulert i samsvar med den vanlige lønnsveksten.

Pensjonstillegg

Tillegg (pensjonstillegg/særtillegg) som sikrer pensjon fra folketrygden tilsvarende minste pensjonsnivå for personer som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.

S

Samordning

Fordeling av samlet pensjon mellom folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger. Pensjon fra folketrygden betales fullt ut, mens offentlig tjenestepensjon reduseres etter bestemmelsene i samordningsloven.

Samordning grunnpensjon

Tjenestepensjonen/bruttopensjonen reduseres med et samordningsfradrag på inntil 75 % av grunnbeløpet. Fradraget reduseres for opptjening.

Samordning tilleggspensjon

Tjenestepensjonen/bruttopensjonen reduseres med et samordningsfradrag på inntil hele pensjonstillegget/særtillegget fra folketrygden. Fradraget reduseres for opptjening.

Samordning nye opptjeningsregler

Samordningsfordeler videreføres ved at 2 % av folketrygdens pensjonsbeholdning holdes utenfor samordningen. I tillegg gis det et kronebeløp på 2,5 G, dividert med folketrygdens delingstall på uttakstidspunktet. Tillegget justeres med tjenestetid og stillingsandel.

Sluttpoengtall

Gjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspoengene, eller gjennomsnittet av alle pensjonspoengene hvis det er mindre enn 20. Gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født 1954 - 1962 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og sluttpoengtallet inngår i den delen som beregnes etter gamle regler.

Sluttlønn

Lønn som pensjonen skal regnes ut fra. Avhenger av pensjonsgivende tjenestetid og pensjonsgivende inntekt.

Særaldersgrense

Stillingsbestemt aldersgrense i enkelte yrker. Stillinger med lavere aldersgrense enn 70 år.

T

Tilleggspensjon

Pensjon fra folketrygden som er tjent opp gjennom inntektsgivende arbeid. Gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født i 1954 - 1962 får alderspensjonen beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og vil kunne få tilleggspensjon i den delen som beregnes etter gamle regler. Full tjenestepensjon forutsetter minst 40 år med pensjonspoeng (dvs. år med inntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp). Hvis du tok ut pensjon før 2021, måtte du ha minst tre år med pensjonspoeng. Fra 2021 kreves det fem år.

Totusen og elleve tillegg (2011-tillegg)

Dersom du er født 1963 - 1967, og har opptjening før 2011, kan du ha krav på et 2011-tillegg til pensjonen fra bruttordningen under visse kriterier.

Toleransebeløp

Beløp som brukes ved beregning av etteroppgjør for avtalefestet pensjon (AFP).

Tjenestepensjonsordning

Ordning der arbeidsgiver sparer pensjon for sine ansatte.

U

Uførepensjon

Pensjon som utbetales ved uførhet. Utbetalingen kan komme fra folketrygden (uføretrygd), tjenestepensjonsordningen og/eller uføreforsikring.

Uttaksalder

Medlemmets alder når uttak av alderspensjon starter.

Y

Ytelse

Utbetaling fra en forsikrings- eller pensjonsordning, eller folketrygden.

Ytelsesordning

Tjenestepensjonsordning der pensjonen skal utgjøre en bestemt prosent av sluttlønn.

Ytelsesnivå

Størrelse på pensjonen. Normalt beregnet som prosent av sluttlønn.

 

40 års-regelen 

Dersom summen av din tjenestetid i Banken er 40 år, har en mulighet til å ta ut alderspensjonen din tidligere.

Sist endret 16. mai 2023 13:38
Sist endret 16. mai 2023 13:38