Nowa – er det en ny rente og et alternativ til Nibor?

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter i norske kroner (ARR) har anbefalt at overnattenrenten Nowa skal være alternativ referanserente i norske kroner. Nowa har eksistert siden 2011, men fra nyttår har Nowa blitt beregnet og publisert på en ny måte. I denne bloggen forsøker vi å svare på hva en alternativ referanserente er, hva Nowa er, hva som er endret siden nyttår og hva det egentlig betyr at Nowa er anbefalt som alternativ referanserente.

Hva er en alternativ referanserente?

Referanserenter er standardiserte renter som blir brukt ved prising av lån og andre finansielle instrumenter. En alternativ referanserente er en rente som kan brukes dersom den opprinnelige referanserenten i en kontrakt eller for et lån endres vesentlig eller ikke kan leveres. Internasjonalt har alternative referanserenter fått økt oppmerksomhet de siste årene. Mange av de mest brukte referanserentene står i fare for å falle bort. Dette ble nærmere omtalt i blogginnlegget «Hva er referanserenter og hvorfor er de så viktige?». EU har gjennomført en egen forordning om finansielle referanser. Forordningen er tatt inn i norsk rett. Loven stiller blant annet krav til at brukere av referanserenter skal angi en alternativ referanserente i sine kontrakter.

Norges Bank tok i 2018 i samråd med Finans Norge initiativ til å etablere en arbeidsgruppe for å finne en alternativ referanserente i norske kroner. Arbeidsgruppen anbefalte at Nowa med visse endringer bør være alternativ referanserente i norske kroner. Nibor er den mest brukte referanserenten i norske kroner i dag. Parallelt med arbeidet med å finne en alternativ referanserente har det også blitt gjort endringer i beregningsmetoden for Nibor for at metoden skal være i tråd med internasjonale standarder og reguleringer. Det er viktig å påpeke at anbefalingen av Nowa som alternativ referanserente i norske kroner ikke nødvendigvis betyr at det anbefales å gå bort fra Nibor eller andre referanserenter som brukes i dag. Det er først og fremst opp til brukere og markedsaktører å bestemme hvilke referanserenter som benyttes i finansielle kontrakter.

Hva er Nowa og hvorfor endres den?

Nowa har siden 2011 vært den eneste overnattenrenten i det norske pengemarkedet. Banker som har konto i Norges Bank låner og plasserer daglig sentralbankreserver hos hverandre for å kunne gjøre opp for betalinger, sikre seg at de kan gjøre opp framtidige betalinger og samtidig søke høyest mulig avkastning på reservene. Det er renten på de korteste av disse lånene Nowa måler. Nowa er viktig for Norges Bank. Når Norges Bank styrer nivået på sentralbankreserver er det med et mål om at Nowa og andre kortsiktige pengemarkedsrenter skal ligge nær styringsrenten.

Norges Bank har beregnet og publisert Nowa daglig siden 2011. Fra 1. januar 2020 har Norges Bank også det administrative ansvaret for Nowa. Ansvaret omfatter å bestemme prinsippene for beregning av renten. Da ARR-gruppen i september 2019  anbefalte Nowa som alternativ referanserente i norske kroner, forutsatte de at beregningen av Nowa ble endret for å gjøre den bedre egnet som referanserente. ARR-gruppen pekte spesielt på at det er uheldig at forskjellen mellom Nowa og styringsrenten har vært stor ved kvartalsskifter. Kvartalsskifter er måletidspunktet for ulike regulatoriske krav bankene rapporterer til myndighetene. Som følge av det er bankene lite aktive i pengemarkedet på disse datoene, og hvis de låner ut til hverandre, er det til en høyere rente enn normalt. Store utslag i en referanserente som følge av få transaksjoner, er ikke i tråd med kriteriene ARR har satt for en god referanserente. I de nye prinsippene for beregning og publisering av Nowa har Norges Bank i stor grad fulgt anbefalingene fra ARR, og gjort endringer i beregningsmetoden som trolig vil redusere bevegelsene over kvartalsslutt.

Hva er endringene?

Nowa har tidligere vært definert som renten på usikrede utlån fra et utvalg av banker, også kalt Nowapanelbanker, til andre banker. Andre banker omfattet også banker utenfor panelet, inkludert utenlandske banker og små sparebanker som sjelden deltar i overnattenmarkedet. Heretter vil Nowa være definert som renten på usikrede lån mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Det blir dermed en mer homogen gruppe banker som står bak lånene som ligger til grunn for ny Nowa. Omfordeling av sentralbankreserver i overnattenmarkedet mellom de aktive bankene er et lukket system der hvert innlån for én bank er motsvart av et tilsvarende utlån fra en annen. Nowa kan derfor nå sies å være både en innlåns- og en utlånsrente, mens den tidligere bare var en utlånsrente.

På dager der det er for liten aktivitet i overnattenmarkedet til at Nowa kan beregnes på vanlig måte, for eksempel ved kvartalsskifter, har Nowa til nå vært en kombinasjon av renten på faktiske transaksjoner og panelbankenes anslag for hvilken rente de ville krevd hvis de skulle lånt ut. Banker som ikke ønsker å låne ut over kvartalsskifter vil typisk ta seg godt betalt hvis de må gjøre det, og dette ga en høy Nowa-rente. Kriteriene for og beregningen av Nowa i slike situasjoner er nå endret. Ved for liten aktivitet vil Nowa nå beregnes som gjennomsnittet av foregående dags Nowa og renten på eventuelle transaksjoner som er gjennomført dagen før. Nowa beregnes og publiseres dagen etter at lånene er gjort.

Hva betyr endringene?

En mer detaljert gjennomgang av endringene og resultatene av dem kan du lese i Norges Bank Memoet  «Nye prinsipper for beregning av Nowa – mulige implikasjoner». Kort fortalt indikerer våre analyser at de nye prinsippene vil gi små endringer i Nowa på de fleste dager. En vesentlig forskjell er at Nowa kan ventes å bli betydelig mer stabil enn før på dager med så liten aktivitet i overnattenmarkedet at Nowa ikke blir beregnet på vanlig måte, se figur. Dette er i tråd med ARR-gruppens kriterier for en alternativ referanserente.

Hvordan kan Nowa bli en alternativ referanserente?

Før Nowa kan tas i bruk som alternativ referanserente i norske kroner, gjenstår det fortsatt en del arbeid. Fra neste år vil to arbeidsgrupper nedsatt av ARR-gruppen jobbe med dette. Et viktig skritt er å komme fram til en felles markedsstandard for finansielle instrumenter og andre kontrakter med Nowa som referanse. Det er også behov for å standardisere bruken av Nowa som alternativ referanserente i kontrakter med Nibor eller andre renter som referanse. Arbeidsgruppene vil også se på muligheten for å utvikle et derivatmarked basert på Nowa. Forhåpentligvis er mye av dette arbeidet ferdig innen utgangen av 2020. Målet for endringene av Nowa og det videre arbeidet er å gjøre Nowa så egnet som mulig som alternativ referanserente. Dette vil bidra til å gjøre det enklere for aktørene i det norske rentemarkedet å tilpasse seg hvis noe skulle skje med referanserentene som brukes i dag.

Bankplassen er en fagblogg av ansatte i Norges Bank. Synspunktene som uttrykkes her representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges Norges Bank. Har du spørsmål eller innspill, kontakt oss gjerne på bankplassen@norges-bank.no.

Les mer om