Norges Bank

Staff Memo

Sikkerhet for lån i Norges Bank - Virkningen av endringer i Norges Banks regelverk på bankenes verdipapirporteføljer og utstedelser

Author:
Sigrid Igland og Johannes A. Skjeltorp
Series:
Staff Memo
Number:
8/2011

Prosjektbeskrivelse

Hovedformålet med dette prosjektet er å se på bankene som investor, og i hvilken grad endringene i SIL regelverket har påvirket porteføljesammensetningen og risikotagningen til bankene i Norge. Analysen ser kun på bankenes eierskap i verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS), noe som betyr at analysen ikke omfatter bankenes eierskap i utenlandske verdipapirer. Den første delen av rapporten omhandler utviklingen i SIL-regelverket og bankenes pantsettelse. Andre del av rapporten ser nærmere på i hvilken grad innføringen av et krav til minste utestående volum for bank- og foretaksobligasjoner, og innstrammingen i bankkvoten (andelen av en banks samlede sikkerhetsstillelse kan være av verdipapirer utstedt av norske banker) har påvirket bankenes verdipapirporteføljer. Ved å se på detaljert porteføljeinformasjon på ISIN nivå for et representativt utvalg av banker undersøker vi følgende spørsmål:

Krav til minste utestående volum for foretaks- og bankobligasjoner (Avsnitt 4.1)

  • Har bankene redusert sin porteføljeandel i utstedelser med volum mindre enn 300 mill. NOK over perioden etter at volumkravet ble innført i oktober 2005?
  • Var det noen kortsiktige tilpasninger som følge av at volumkravet for obligasjoner ble gjeldende også for eksisterende pant fra og med november 2007?
  • Bankene selv er en stor eier av bankobligasjoner. Altså endret preferansene til en av de største etterspørrerne/eierne av bankobligasjoner seg da volumkravet ble innført i oktober 2005. Tilpasset bankene størrelsen på sine utstedelser som følge av innføringen av volumkravet for bankpapirer?

Reduksjon i bankkvoten (Avsnitt 4.2)

  • Har det vært en nedadgående trend i bankenes beholdning av bankpapirer som følge av at bankkvoten ble redusert til 35 % fra og med oktober 2005?
  • Har reduksjonen i bankkvoten påvirket utstedelsesvolumet av bankobligasjoner over perioden?

 Midlertidige endringer i kriseperioden (Avsnitt 4.3)

  • Ser vi noen tilpasninger som følge av at volumkravet på 300 millioner norske kroner ble opphevet både for foretaks- og bankpapirer?
  • Som følge av at børskravet for norske private utstedere ble opphevet, økte andelen av unoterte obligasjoner i bankenes porteføljer?

Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank of Norway. Views and conclusions expressed in Staff Memos should not be taken to represent the views of Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Published 5 August 2011 09:02
Published 5 August 2011 09:02