Norges Bank

Bicentenary project, Occasional Papers

Sentralbanken i forandringens tegn : festskrift til Kjell Storvik

Series:
Occasional Papers
Number:
28/1999

Innhold:

Sentralbanken i forandringens tegn / Jarle Bergo

Konjunkturutviklingen og Norges Banks vurderinger 1996-1998 / Grete Hammerstrøm og Jon Nicolaisen

Inflasjonsrapporten som instrument / Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen

Interpreting a Monetary Conditions Index in economic policy / Neil R. Ericsson, Eilev S. Jansen, Neva A. Kerbeshian and Ragnar Nymoen

Produksjon og bruk av statistikk i Norges Bank / Jon Petter Holter

Finansiell stabilitet - et viktig mål for sentralbanken / Arild J. Lund og Jon A. Solheim

Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv / Gunnvald Grønvik og Eline Vedel

Pengeflytting før og nå / Gunnvald Grønvik og Leif Veggum

Det norske verdipapirmarkedets konkurransesituasjon / Sindre Weme

Rammer for internasjonal økonomi - kapitalmobilitet og "arkitektur" / Audun Grønn

Petroleumsfondet - ny stor oppgave for Norges Bank / Harald Bøhn og Birger Vikøren

Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer / Knut N. Kjær

Sentralbanklovgivning - utviklingslinjer og endringsbehov / Bernt Nyhagen

ISSN 0802-7188 (printed), 1504-0577 (online)

Published 1 January 1999 10:00
Published 1 January 1999 10:00