Staff Memo

Sikkerhet for lån i Norges Bank - Virkningen av endringer i Norges Banks regelverk på bankenes verdipapirporteføljer og utstedelser

Author: Sigrid Igland og Johannes A. Skjeltorp
Series: Staff Memo
Number: 8/2011

Prosjektbeskrivelse

Hovedformålet med dette prosjektet er å se på bankene som investor, og i hvilken grad endringene i SIL regelverket har påvirket porteføljesammensetningen og risikotagningen til bankene i Norge. Analysen ser kun på bankenes eierskap i verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS), noe som betyr at analysen ikke omfatter bankenes eierskap i utenlandske verdipapirer. Den første delen av rapporten omhandler utviklingen i SIL-regelverket og bankenes pantsettelse. Andre del av rapporten ser nærmere på i hvilken grad innføringen av et krav til minste utestående volum for bank- og foretaksobligasjoner, og innstrammingen i bankkvoten (andelen av en banks samlede sikkerhetsstillelse kan være av verdipapirer utstedt av norske banker) har påvirket bankenes verdipapirporteføljer. Ved å se på detaljert porteføljeinformasjon på ISIN nivå for et representativt utvalg av banker undersøker vi følgende spørsmål:

Krav til minste utestående volum for foretaks- og bankobligasjoner (Avsnitt 4.1)

  • Har bankene redusert sin porteføljeandel i utstedelser med volum mindre enn 300 mill. NOK over perioden etter at volumkravet ble innført i oktober 2005?
  • Var det noen kortsiktige tilpasninger som følge av at volumkravet for obligasjoner ble gjeldende også for eksisterende pant fra og med november 2007?
  • Bankene selv er en stor eier av bankobligasjoner. Altså endret preferansene til en av de største etterspørrerne/eierne av bankobligasjoner seg da volumkravet ble innført i oktober 2005. Tilpasset bankene størrelsen på sine utstedelser som følge av innføringen av volumkravet for bankpapirer?

Reduksjon i bankkvoten (Avsnitt 4.2)

  • Har det vært en nedadgående trend i bankenes beholdning av bankpapirer som følge av at bankkvoten ble redusert til 35 % fra og med oktober 2005?
  • Har reduksjonen i bankkvoten påvirket utstedelsesvolumet av bankobligasjoner over perioden?

 Midlertidige endringer i kriseperioden (Avsnitt 4.3)

  • Ser vi noen tilpasninger som følge av at volumkravet på 300 millioner norske kroner ble opphevet både for foretaks- og bankpapirer?
  • Som følge av at børskravet for norske private utstedere ble opphevet, økte andelen av unoterte obligasjoner i bankenes porteføljer?
Published 5 August 2011 09:02

Downloads