Norske bedrifter ser forretningsmuligheter i klimaomstillingen

Omstilling til lavutslippsøkonomi gir forretningsmuligheter og øker aktiviteten til mange norske bedrifter. Ifølge en undersøkelse blant bedriftene i Norges Banks regionale nettverk fører klimarelaterte endringer, og da særlig forhold knyttet til omstilling, til både høyere etterspørsel etter bedriftenes produkter og tjenester og økte investeringer i bedriftene. Resultatene er generelt ganske like som i fjorårets undersøkelse, men det er en vesentlig større andel av bedriftene som mente at klimarelaterte endringer vil føre til redusert reiseaktivitet i år enn det var i fjor.

I årets første Regionalt nettverk-undersøkelse, som ble utført i månedsskiftet januar/februar, fikk bedriftene tilleggsspørsmål om hvordan klimarelaterte forhold påvirker bedriftens virksomhet (se her for resultatene fra den ordinære undersøkelsen). Klimarelaterte forhold omfatter både fysiske klimaendringer, som mer nedbør og mildere vintre, og omstilling for å begrense klimaendringene, for eksempel gjennom endringer i avgifter og reguleringer eller endringer i kundenes preferanser mot «grønne» produkter.

Klimarelaterte forhold påvirker de fleste bedriftene

Blant de om lag 300 bedriftene som deltok i undersøkelsen mente nærmere 90 prosent at klimarelaterte forhold påvirker bedriftens virksomhet i dag. Det er særlig forhold knyttet til omstilling til lavutslippsøkonomi som er viktig for bedriftene. Tre av fire bedrifter i privat sektor oppga at omstillingseffekter – endrede preferanser hos kundene, myndighetenes tiltak, endrede kredittbetingelser og «annet» – er det viktigste klimarelaterte forholdet for bedriften (figur 1). Blant de øvrige bedriftene var det om lag like mange som oppga at forhold knyttet til været er viktigst som at spørsmålet ikke er aktuelt for dem. Fordelingen av svar på dette spørsmålet var lite endret fra i fjor.

Figur 1

Klimaomstilling gir forretningsmuligheter …

Omstilling kan bety at nye markeder åpner seg, og undersøkelsen viser at et stort flertall av bedriftene ser forretningsmuligheter i klimaomstillingen. Andelen bedrifter som svarte «ja» på spørsmålet om bedriften ser forretningsmuligheter i klimarelaterte endringer var høyest blant oljeleverandørene og i industrien (figur 2). Mange av disse bedriftene knytter dette til økt satsing innen fornybar energi, elektrifisering, batteriproduksjon og karbonfangst og -lagring. Flere industribedrifter så også nye muligheter i endringer av hele produksjonsprosessen – blant annet ved økt fokus på sirkulær økonomi, emballasje og avfallshåndtering. Andre industribedrifter trakk frem at deres produkter hadde lavt karbonavtrykk, og at dette nå ga dem et konkurransefortrinn.

Figur 2

Også innen tjenesteyting og varehandel var det et flertall av bedriftene som ser forretningsmuligheter i klimarelaterte endringer. Mange rådgivere, jurister og revisorer opplever at kundene etterspør mer bistand til klimarapportering, -sertifisering og -strategi, mens både IT-konsulenter og logistikk-bedrifter merker at omstillingen gir økt etterspørsel etter nye digitale løsninger. Innen næringseiendom rapporterte utleiere at klimavennlige bygg er etterspurt, mens mange varehandelsbedrifter opplever økt etterspørsel etter «grønne» produkter. Flere bedrifter innen tjenesteyting og i varehandelen oppga også at forretningsmodellen endres i bærekraftig retning, blant annet ved satsing på salg av produkter for gjenbruk, utleie og reparasjoner.

I bygg og anlegg svarte nærmere halvparten av bedriftene at de ser forretningsmuligheter i klimarelaterte endringer. Mange av disse bedriftene begrunnet dette med at kundene er opptatt av å bygge med lavt karbonavtrykk. I tillegg var det også flere av bedriftene som rapporterte at mer nedbør skaper nye behov hos kunden, blant annet knyttet til prosjektering, rørarbeid og ras- og flomsikring.

… og økt etterspørsel

Det at mange av bedriftene ser forretningsmuligheter i klimaomstillingen gjenspeiles også i svarene på spørsmålene om klimarelaterte forhold påvirker etterspørselen etter bedriftens viktigste produkter og tjenester. Om lag en tredjedel av bedriftene rapporterte at klimarelaterte forhold trakk opp etterspørselen etter bedriftenes viktigste produkter eller tjenester i 2020, mens om lag halvparten av bedriftene venter en tilsvarende effekt på etterspørselen de neste tre årene. Disse resultatene var nær uendret fra fjorårets undersøkelse. Blant de ulike næringene er andelen som venter at klimarelaterte endringer vil trekke opp etterspørselen fremover høyest i industrien (figur 3). Åtte prosent av bedriftene venter at klimarelaterte endringer vil dempe etterspørselen de neste årene, og denne andelen er høyest blant oljeleverandørene og i industrien.  

Figur 3

Mer satsing på ny teknologi

Klimarelaterte endringer påvirker bedriftene på mange ulike måter. Både i årets og i fjorårets undersøkelse svarte over halvparten av bedriftene at klimarelaterte forhold fører til mer satsing på ny teknologi (figur 4). Videre var det mange som oppga at klimarelaterte forhold fører til produktutvikling, vriding mot nye markeder, endring av produktsammensetning og/eller at bedriftens konkurransekraft øker. Resultatene samsvarer godt med at mange av bedriftene ser forretningsmuligheter i klimaomstillingen (jf. diskusjonen ovenfor), og at de mener at de selv er godt posisjonert for endringene.

Figur 4

Om lag halvparten av bedriftene oppga at klimarelaterte forhold fører til behov for ny kompetanse. Behovet virker i liten grad å bli dekket opp av nyansettelser, ettersom kun åtte prosent av bedriftene svarte at klimarelaterte forhold fører til økt sysselsetting. Det var færre bedrifter som oppga dette svaret i årets undersøkelse enn i fjor. Utviklingen var motsatt når det gjelder reiseaktivitet. I fjorårets undersøkelse, som ble utført før koronapandemien brøt ut, svarte om lag 20 prosent av bedriftene at klimarelaterte endringer fører til redusert reiseaktivitet. Andelen var nesten dobbelt så høy i år. Det kan trolig ses i lys av at tilpasninger under koronapandemien, som redusert reiseaktivitet og økt bruk av videomøter, gjør det enklere å redusere reiseaktiviteten også av klimahensyn.

Om lag en tredjedel av bedriftene oppga at klimarelaterte endringer fører til økte kostnader for bedriftene. Andelen som svarte dette var høyest innen bygg og anlegg, hvor om lag halvparten av bedriftene oppga at klimarelaterte endringer fører til økte kostnader. Motsatt var det nesten ingen av oljeleverandørbedriftene som rapporterte at klimarelaterte forhold medfører økte kostnader.   

Klimarelaterte endringer trekker opp utsalgsprisene …

Med forventninger om økt etterspørsel og/eller økte kostnader for mange av bedriftene er det ikke overraskende at også mange bedrifter venter at klimarelaterte forhold vil trekke opp utsalgsprisene de neste tre årene. Andelen som venter at klimarelaterte forhold vil bidra til høyere utsalgspriser fremover er høyest i bygg og anlegg og lavest blant oljeleverandørene (figur 5), slik den også var blant de som svarte at klimarelaterte forhold medfører økte kostnader.

Figur 5

… og investeringene øker

I samsvar med at mange av bedriftene øker satsingen på ny klimavennlig teknologi og vrir produksjon og tjenester i bærekraftig retning trekker klimarelaterte forhold investeringene samlet sett opp. Én av tre bedrifter i årets undersøkelse rapporterte at klimarelaterte forhold økte bedriftens investeringer i fjor, mens nesten ingen mente at klimarelaterte forhold dempet investeringene. For inneværende år venter nær halvparten av bedriftene at klimarelaterte forhold bidrar til å øke investeringene, mens et fåtall venter motsatt effekt. I de ulike næringene er det oljeleverandørene som har den største andelen bedrifter som venter at klimarelaterte forhold vil trekke opp investeringene i år, mens andelen er minst blant tjenesteyterne (figur 6). Sammenlignet med fjorårets undersøkelse er det en oppgang i nettoandelen av bedrifter som venter økte investeringer i alle næringene.

Figur 6

Tidshorisonten i undersøkelsen er relativt kort, med fokus på det siste året og opp til tre år frem. Den fanger derfor i stor grad opp at omstilling til lavutslippsøkonomi og tilpasning til at klimaet er i endring, særlig at det har blitt mer nedbør, genererer ny aktivitet. Utfordringer som norsk økonomi med en stor olje- og gassektor kan stå overfor på lengre sikt fanges i liten grad opp. Undersøkelsen gir likevel en pekepinn om at mange av bedriftene som jobber mot denne sektoren i dag søker flere bein å stå på.

Les mer om