Bedriftenes investeringer falt mindre enn fryktet under pandemien

Da virusutbruddet førte til nedstenging av samfunnet i fjor vinter, var det liten tvil om at de økonomiske konsekvensene for bedriftene kom til å bli store. Informasjon fra Norges Banks regionale nettverk viste store kutt i bedriftenes investeringsplaner. Hvis forventingene skulle slå til, ville det innebære et historisk fall i investeringene. Halvannet år etter ser imidlertid fallet i bedriftsinvesteringene ut til å ha vært mindre enn først fryktet, og i de siste rundene av Regionalt nettverk har bedriftene anslått at investeringene vil ta seg opp i tiden som kommer. I denne bloggen belyser vi hva som førte til kutt i investeringsplanene i fjor vår, og hvorfor den faktiske nedgangen i investeringer ikke ble like stor.

Siden 2006 har Norges Bank spurt bedriftene i Regionalt nettverk om hvordan de ser for seg sin egen investeringsaktivitet det nærmeste året, se figur 1. Etter et markert fall i forventningene, gjennomførte vi i fjor vinter et spesialtema i nettverket om hvordan bedriftene endret sine investeringsplaner fra starten av pandemien til slutten av året. Vi spurte også bedrifter i Norges Banks forventningsundersøkelse om hvilke forhold som normalt påvirker deres investeringer. Denne bloggen er basert på resultatene fra disse undersøkelsene.

Pandemiutbruddet førte til kutt i investeringsplanene

Pandemiutbruddet førte til et historisk aktivitetsfall nærmest over natten og stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Risikopåslagene på finansiering økte markert, og i slike situasjoner kan bedrifter få problemer med å finansiere investeringene sine. Vi spurte bedriftene i Regionalt Nettverk hvilke av disse faktorene som i størst grad bidro til at bedriftene kuttet i investeringsplanene.

27 prosent av bedriftene i Regionalt nettverk svarte at forventede investeringer samlet sett hadde falt før pandemien til slutten av 2020. Mange av disse bedriftene svarte at de ønsket å investere, men syntes usikkerheten var for høy, se figur 2. Det var særlig bedriftene innenfor tjenesteyting og innen industri som meldte at usikkerheten dempet investeringsviljen. En del av bedriftene svarte også at de ikke hadde behov for å øke produksjonskapasiteten, noe som må sees i sammenheng med at etterspørselen hadde falt for mange bedrifter.

Flere av oljeleverandørene trakk frem at manglende tilgang på kapital hadde begrenset investeringsplanene gjennom pandemiåret. Dette har imidlertid vært en utfordring for næringen etter oljeprisfallet i 2014. I øvrige deler av økonomien var det få tegn til manglende kapitaltilgang.

Investeringene har falt mindre enn ventet

Bedriftsinvesteringene har falt mindre siden 2019 enn investeringsplanene i Regionalt nettverk våren 2020 skulle tilsi, og investeringsanslagene i Norges Banks pengepolitiske rapporter har gradvis blitt justert opp ettersom de faktiske tallene har kommet inn høyere enn ventet. Ingen kriser er like, men foreløpige nasjonalregnskapstall viser at investeringene har falt vesentlig mindre enn under både finanskrisen og bankkrisen, se figur 3.

Ifølge Regionalt nettverk var det særlig investeringsprosjekter på planleggingsstadiet som ble avlyst eller utsatt gjennom 2020, se figur 4. Trolig ble omfanget av pågående investeringer i noen grad nedskalert, men ikke vesentlig endret. Nedgangen i norsk økonomi som følge av virusutbrudd og strenge smittevernstiltak ble mindre og mer kortvarig enn først ventet. BNP for Fastlands-Norge falt med 3,0 prosent i 2020, mens Norges Bank og andre prognosemakere i mai 2020 ventet et tilbakeslag på over 5 prosent. Det er lett å tenke at bedriftene, etter hvert som den økonomiske aktiviteten tok seg opp, hentet frem igjen de planlagte, ikke besluttede prosjektene de tidligere hadde utsatt eller avlyst.

Bedriftene i Forventningsundersøkelsen trekker frem løpende inntekter og tidligere opptjent egenkapital som viktige finansieringskilder for investeringene, se figur 5. Nedstengingene kunne i så måte ha satt begrensninger for bedriftenes finansieringsmuligheter. En historisk lav styringsrente og myndighetenes omfattende støtteordninger har bidratt til å redusere nedgangen i etterspørselen, dempet usikkerheten og kompensert bedriftene for inntektsfall under nedstengingene det siste året. Hardt rammede bedrifter har trolig måttet tære mindre på overskudd fra tidligere år enn uten slike tiltak, og bedriftenes tilgang på finansiering ser altså ikke ut til å ha hindret investeringsaktiviteten nevneverdig i perioden.

Bedriftenes investeringer falt mindre gjennom pandemien enn først ventet. Resultatene fra undersøkelsene blant kontaktbedriftene tyder på at det må sees i sammenheng med at nedgangen i norsk økonomi ble mindre og mer kortvarig enn først ventet, og at bedriftene fleksibelt har kunnet tilpasse investeringene til konjunktursituasjonen. I Pengepolitisk rapport 3/21 indikerer anslagenes at foretaksinvesteringene fremover vil øke ettersom kapasitetsutnyttingen i økonomien tiltar og lønnsomheten i bedriftene bedres. Det er konsistent med våre erfaringer om bedriftenes investeringsadferd under pandemien.

Bankplassen er en fagblogg av ansatte i Norges Bank. Synspunktene som uttrykkes her representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges Norges Bank. Har du spørsmål eller innspill, kontakt oss gjerne på bankplassen@norges-bank.no.

Les mer om