http://www.norges-bank.no/
Pengepolitisk rapport 1/19
med vurdering av finansiell stabilitet
Innhold
Figur 1.1a Styringsrenten med usikkerhetsvifte
Figur 1.1b Anslag på produksjonsgapet med usikkerhetsvifte
Figur 1.1c Konsumprisindeksen (KPI) med usikkerhetsvifte
Figur 1.1d KPI-JAE med usikkerhetsvifte
Figur 1.2 BNP hos handelspartnerne
Figur 1.3 Styringsrenter og beregnede terminrenter i utvalgte land
Figur 1.4 Oljepris
Figur 1.5 BNP for Fastlands-Norge og Regionalt nettverks indikator for produksjonsvekst
Figur 1.6 Sysselsettingsvekst ifølge KNR og Regional nettverk
Figur 1.7 KPI og KPI-JAE
Figur 1.8 Renter
Figur 1.9 Importveid valutakursindeks (I-44)
Figur 1.10 BNP for Fastlands-Norge
Figur 1.11 Petroleumsinvesteringer
Figur 1.12 Arbeidsledige i følge AKU og NAV
Figur 1.13 Lønn
Figur 2.1 Global PMI
Figur 2.2 Tremåneders pengemarkedsrenter hos handelspartnerne
Figur 2.3 Renter på tiårs statsobligasjoner i utvalgte land
Figur 2.4 Aksjekursindekser i utvalgte land
Figur 2.5 Import hos handelspartnerne
Figur 2.6 Konsumpriser i utvalgte land
Figur 2.7 Lønnsvekst og anslag for produksjonsgap i utvalgte land
Figur 2.8 Indikator for internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer med vridning (IPK)
Figur 2.9 Arbeidsledighet og lønnsvekst i euroområdet
Figur 2.10 Fremtidsutsikter i industrien og blant husholdningene i Storbritannia
Figur 2.11 PMI nye eksportordre industri og eksportvekst i Kina
Figur 2.12 Samlede oljelagre i OECD-landene
Figur 2.13 Priser på olje og naturgass
Figur 3.1 BNP Fastlands-Norge
Figur 3.2 Produksjonsvekst i ulike næringer ifølge Regionalt nettverk
Figur 3.3 Forbrukertillit
Figur 3.4 Husholdningenes konsum og disponible realinntekt
Figur 3.5 Husholdningenes sparing og nettofinansinvesteringer
Figur 3.6 Boligpriser
Figur 3.7 Boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning
Figur 3.8 Boliginvesteringer og realboligpriser
Figur 3.9 Foretaksinvesteringer i Fastlands-Norge i ulike sektorer
Figur 3.10 Foretaksinvesteringer for Fastlands-Norge og BNP for Fastlands-Norge
Figur 3.11 Norske lønnskostnader relativt til handelspartnernes lønnskostnader
Figur 3.12 Eksportrettet produksjon ifølge Regionalt nettverk
Figur 3.13 Eksport fra Fastlands-Norge
Figur 3.14 Sysselsetting
Figur 3.15 Forventet sysselsetting
Figur 3.16 Arbeidsledige ifølge AKU og NAV
Figur 3.17 Dagpengemottakere og arbeidsledige ifølge NAV
Figur 3.18 Sysselsettingsandel
Figur 3.19 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft ifølge Regionalt nettverk
Figur 3.20 Beregninger av produksjonsgap
Figur 3.21 Produktivitetsutvikling i konjunkturoppganger
Figur 3.22 Nettoinnvandring etter statsborgerskap
Figur 3.23 KPI, KPI-JAE, energipriser i KPI
Figur 3.24 KPI-JAE fordelt etter leveringssektorer
Figur 3.25 KPI-JAE med usikkerhetsvifte fra SAM
Figur 3.26 Energipriser i KPI
Figur 3.27 Lønn, lønnsramme og lønnsforventninger
Figur 3.28 Lønnsandel for Fastlands-Norge
Figur 3.29 Lønnskostandsandeler i industrien
Figur 3.30 Norskproduserte varer og tjenester i KPI-JAE
Figur 3.31 KPI og KPI-JAE
Figur 3.32 KPI og indikatorer for underliggende inflasjon
Figur 3.33 Forventet tolvmånedersvekst i konsumprisene om fem år
Figur 3.34 Påslag i norsk tremåneders pengemarkedsrente
Figur 3.35 Tremåneders pengemarkedsrente og beregnede terminrenter
Figur 3.36 Fem- og tiårs swaprenter
Figur 3.37 Renter
Figur 3.38 Differansen mellom tremåneders pengemarkedsrente i Norge og hos handelspartnerne
Figur 3.39 Empirisk modell for imporveid kronekursindeks (I-44)
Figur 3.40 Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet og tre prosent av SPU
Figur 3.41 Etterspørsel fra offentlig forvaltning
Figur 3.42 Petroleumsinvesteringer
Figur 3.43 Investeringer innen feltutbygging og felt i drift
Figur 4.1 Konsumprisindeksen (KPI)
Figur 4.2 BNP for Fastlands-Norge og sysselsetting
Figur 4.3 Tremåneders pengemarkedsrente og realrenter
Figur 4.4a KPI-JAE
Figur 4.4b Anslag på produksjonsgapet
Figur 4.5a Styringsrenten med usikkerhetsvifte
Figur 4.5b Anslag på produksjonsgapet med usikkerhetsvifte
Figur 4.5c KPI med usikkerhetsvifte
Figur 4.5d KPI-JAE med usikkerhetsvifte
Figur 4.6 Styringsrenten
Figur 4.7 Realrente
Figur 4.8 Faktorer bak endringer i anslag for styringsrenten fra PPR 4/18
Figur 4.9 Realvalutakurs
Figur 4.10 Endringer i noen hovedstørrelser i NEMO
Figur 5.1 Internasjonale aksje- og obligasjonsindekser
Figur 5.2 Europeiske aksjeindekser, misligholdte lån og lønnsomhet i europeiske banker
Figur 5.3 Kreditt for Fastlands-Norge som andel av BNP for Fastlands-Norge
Figur 5.4 Dekomponert kredittgap
Figur 5.5 Innenlandsk kreditt til husholdninger og ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge
Figur 5.6 Husholdningenes gjeldsbelastning, gjeldsbetjeningsgrad og rentebelastning
Figur 5.7 Banker og kredittforetaks utlån til norske ikke-finansielle foretak
Figur 5.8 Kreditt fra utvalgte finansieringskilder til ikke-finansielle foretak
Figur 5.9 Estimert kredittrisiko i ulike næringer
Figur 5.10 Boligpriser i forhold til disponibel inntekt
Figur 5.11 Boligpriser
Figur 5.12 Usolgte brukte boliger
Figur 5.13 Igangsettinger, fullførte boliger og årlig husholdningsendring
Figur 5.14 Realpriser på næringseiendom
Figur 5.15 Leiepriser i Oslo
Figur 5.16 Direkteavkastningskrav for kontorlokaler i Oslo
Figur 5.17 Egenkapitalavkastning i store norske banker
Figur 5.18 Dekomponert resultatutvikling i store norske banker
Figur 5.19 Gjeldsbetjeningsevne i oljeleverandørnæringen
Figur 5.20 Ren kjernekapitaldekning i store norske banker
Figur 5.21 Kursutvikling for banksektoren
Figur 5.22 Kreditt til norske foretak fra ulike bankgrupper
Figur 5.23 Heatmap
Figur 5.24 CISS for Norge
Figur 5.25 CISS for Norge, Sverige, Danmark og euroområdet
Figur 5.26 Kjøpekraft i boligmarkedet etter område
Figur 5.27 Kjøpekraft i boligmarkedet etter område. Medianhusholdningen