Bankplassen blogg

- en fagblogg av ansatte i Norges Bank

Velg kategori

Digitalisering i norske foretak: Hvor viktig er det og hva er konsekvensene på kort sikt?

Mer enn ni av ti norske bedrifter investerer i digitalisering, men få tror at digitaliseringen vil ha vesentlig effekt på antall sysselsatte og priser de neste tre årene.

Undersøkelse om digitalisering blant norske bedrifter

Begrepet digitalisering preger både mediebildet og samfunnsdebatten. Når vi i regionalt nettverk drar rundt og snakker med norske bedriftsledere, opplever vi at digitalisering er et tema som opptar mange. Inntrykket forsterkes av at bedriftene som leverer digitale tjenester forteller om stor etterspørsel og knapphet på arbeidskraft.

Men hvor viktig er egentlig digitalisering for norske bedrifter? Hvor store ressurser brukes på digitalisering, og hva er de viktigste drivkreftene for utviklingen? Hvilken type digital teknologi investeres det mest i, og hvilken effekt venter bedriftene at digitaliseringen vil ha på sysselsetting og priser de kommende årene?

For å få et tydeligere bilde av dette gjennomførte vi en spørreundersøkelse om digitalisering blant flere av bedriftene i vårt regionale nettverk i mai i år. Undersøkelsen var en del av vår faste intervjurunde med bedriftene. Vi har snakket med små og store bedrifter på tvers av næringer og regioner – fra Berlevåg i nord til Mandal i sør.  291 bedriftsledere, hovedsakelig på toppledernivå, deltok i undersøkelsen. Bedriftene bestemte selv hva de la i begrepet digitalisering. Utover det var svaralternativene forhåndsdefinerte.

Nesten alle investerer digitalt

Et av hovedfunnene fra undersøkelsen er at de fleste bedrifter i Norge ser ut til å investere i digitalisering. Over 90 prosent av de spurte forteller at de har investert digitalt eller planlegger å gjøre det i løpet av året, se figur 1. Det er små forskjeller mellom næringene, men andelen er høyest i kommune- og sykehussektoren og lavest innen bygg- og anlegg og blant oljeleverandørene.

Figur 1 Andel bedrifter som har investert i digitalisering. Prosent

Kilde: Norges Banks regionale nettverk

Hvor store er de digitale investeringene og hvordan vil de utvikle seg fremover?

Bedriftene som hadde investert i digitalisering, ble også bedt om å oppgi hvor store disse investeringene er i forhold til øvrige investeringer, og hvordan dette forholdet har utviklet seg. Svarene tyder på at den digitale investeringsandelen har økt de siste årene, men at digitale investeringer ikke vil vokse noe særlig mer enn øvrige investeringer de neste tre årene, se figur 2.

Tjenestenæringen ser ut til å investere relativt mest i digitalisering, mens kommune- og sykehussektoren ser ut til å bruke minst av sine totale investeringsmidler på digitalisering. Den digitale investeringsandelen har særlig økt blant oljeleverandørene, varehandelsbedriftene og i tjenestenæringen.

Figur 2 Utvikling digitale investeringer som andel av totale investeringer. Prosent

Kilde: Norges Banks regionale nettverk

I vurderingen av størrelsen og utviklingen av de digitale investeringene, er det viktig å ha i bakhodet at deler av ressursbruken knyttet til digitalisering, trolig ikke regnes som investeringer. Inntrykket fra intervjuene er at digitalisering også handler om «investering i kunnskap.» Med dette menes eksempelvis rekruttering av medarbeidere med teknologikompetanse og opplæring av egne ansatte.

Det investeres særlig i skytjenester og automatisering

Nesten halvparten av bedriftene som investerer i digitalisering, investerer i skytjenester og automatisering, se figur 3. Om lag fire av ti investerer i netthandel. Færrest oppgir å ha investert i 3D-printing og virtuell – og utvidet virkelighet (VR og AR). Det er spesielt oljeleverandørene som investerer i skytjenester, selv om andelen er relativt høy også i de fleste andre næringer. Andelen som investerer i automatisering er høyest blant oljeleverandørene og industribedriftene. Mer enn syv av ti varehandelsbedrifter investerer i netthandel, men netthandel ser også ut til å være viktig for mange av tjenestebedriftene.

Figur 3 Type digitale investeringer. Andel bedrifter som har investert i digitalisering. Prosent

Kilde: Norges Banks regionale nettverk

Hvorfor digitaliserer bedriftene?

Undersøkelsen tyder på at kostnadsreduksjon og økt brukervennlighet er de viktigste drivkreftene bak de digitale investeringene, se figur 4.  Å digitalisere for å redusere kostnadene ser ut til å være viktig for de fleste næringer. Andelen er høyest blant oljeleverandører og i kommune- og sykehussektoren, mens den er lavest blant tjenesteyterne og varehandelsbedriftene. En mulig forklaring på dette kan være at tjenestenæringen og varehandelen i større grad er avhengig av å differensiere seg på flere områder enn pris for å være konkurransedyktige.

Økt brukervennlighet ser ut til å være viktigere for kommune – og sykehussektoren og varehandelen enn de øvrige næringene. Dette kan sees i sammenheng med at de i hovedsak retter seg mot husholdninger. En av kontaktene våre i kommune- og sykehussektoren fortalte at folk i dag forventer at kommunens tjenester er digitale, på lik linje med banktjenester.

Figur 4 Årsaker til digitale investeringer. Andel bedrifter som har investert i digitalisering. Prosent

Kilde: Norges Banks regionale nettverk

… og hva bremser digitaliseringen?

Alle bedriftene som deltok i undersøkelsen fikk også spørsmål om hva de opplever som de største hindrene for digitalisering. Flest trakk frem manglende kompetanse internt i bedriften, og dette ser ut til å være en utfordring i de fleste næringer. Mange opplever også kostnadene knyttet til digitalisering som et hinder. Få opplever at tilgangen på finansiering begrenser digitaliseringen.

Figur 5 Hinder for digitalisering. Andel bedrifter. Prosent

Kilde: Norges Banks regionale nettverk

Venter små utslag i sysselsetting og priser de nærmeste årene

Blant bedriftene som oppga å ha investert i digitalisering, tror flertallet at digitaliseringen ikke vil medføre vesentlige endringer i sysselsetting og priser de neste tre årene, se figur 6. Andelen som venter en nedgang i antall sysselsatte og priser er likevel litt høyere enn andelen som ser for seg en økning. Dette gjelder særlig innen varehandel og kommune- og sykehussektoren.

Figur 6 Forventet effekt på sysselsetting og priser neste tre år. Andel bedrifter som har investert i digitalisering. Prosent

Kilde: Norges Banks regionale nettverk

Digitalisering er ikke bare snakk, men de kortsiktige konsekvensene ser ut til å være små

Funnene fra undersøkelsen indikerer at digitalisering er mer enn et moteord for norske bedrifter.  Nesten alle bedriftene som deltok i undersøkelsen, oppga at de investerer i digitalisering. Den digitale investeringsandelen har vært økende de siste årene. Bedriftene venter imidlertid at andelen vil ligge rundt dagens nivå de kommende tre årene.

Undersøkelsen tyder på at det blant norske bedrifter investeres særlig i skytjenester og automatisering. Lavere kostnader og økt brukervennlighet ser ut til å være de viktigste drivkreftene for de digitale investeringene, mens manglende kompetanse internt i bedriften oppgis som det største hinderet for digitalisering. Få opplever at digitaliseringen bremses av tilgang på finansiering. Bedriftenes svar tyder heller ikke på at digitaliseringen vil medføre store endringer i sysselsetting og priser de nærmeste årene. Samtidig bør vi være klar over at dette er sett i fra et mikroperspektiv og at de samlede effektene av digitaliseringen kan være annerledes enn de isolerte mikroeffektene.

Les mer om

0 Kommentarer

Kommentarfeltet er stengt