Boliginvesteringer og resesjoner

I en nylig publisert forskningsstudie viser vi at utviklingen i boliginvesteringer har prediksjonsevne for fremtidige resesjoner. Dette gjelder spesielt i land der en høy andel av husholdningene eier sin egen bolig. 

Daglig fylles mediebildet opp av ny statistikk og økonomiske indikatorer. Kommentatorer gjør sitt beste for å bruke denne informasjonen til å tolke nåsituasjonen og, ikke minst, spå den fremtidige økonomiske utviklingen. Flere forskningsbidrag har undersøkt hvilke variable man bør følge ekstra nøye med på for å kunne forutsi fremtidige resesjoner. Man har funnet at de viktigste variablene kan være forskjellen mellom lange og korte renter, utviklingen i aksje– og oljepriser samt ulike tillitsindikatorer.

Den amerikanske økonomen Edward Leamer har på sin side argumentert for at den beste ledende indikatoren for fremtidige resesjoner i USA er utviklingen i boliginvesteringer, se Leamer (2007) og Leamer (2015). I sine studier sammenlikner han utviklingen i boliginvesteringer med en rekke andre etterspørselskomponenter, inkludert varige og ikke-varige forbruksgoder, offentlig kjøp av varer og tjenester, lagerbeholdning og eksport og import. Hovedfunnet hans er følgende: I forkant av de fleste resesjoner i USA etter andre verdenskrig har boliginvesteringenes bidrag til BNP-veksten falt markant. Ingen av de andre etterspørselskomponentene hadde like god prediksjonsevne.

Dersom funnet til Leamer gjelder i flere land, vil det være svært viktig kunnskap. Vi har derfor undersøkt om utviklingen i boliginvesteringer kan predikere resesjoner ut over det som kan forklares av forskjellen mellom lange og korte renter, utviklingen i tillitsindikatorer og akjse- og oljepriser for et bredt utvalg av 12 OECD-land, inkludert Norge, i perioden fra 1960 til 2014.

Våre funn gir støtte til Leamers resultater. Vi finner at boliginvesteringene har større prediksjonsevne for fremtidige resesjoner enn andre variabler. Dette er et viktig funn, ettersom det innebærer at man bør følge ekstra nøye med på utviklingen i boliginvesteringene for å kunne forutse fremtidige økonomiske nedgangstider.

Hvor god indikator boliginvesteringene er for fremtidige resesjoner, varierer mellom land. Vi har derfor undersøkt om eierforhold er med å forklare disse forskjellene. I figuren under viser vi fire kryssplott. Alle plottene viser et mål på hvor god prediksjonsevne boliginvesteringer har for å forutse resesjoner . Et høyere tall langs den loddrette aksen indikerer bedre prediksjonsevne. Langs den vannrette aksen måler vi andelen selveiere i landene som inngår i vår analyse. I panelet øverst til venstre vises et slikt kryssplott for sanntidsprognosen, altså et anslag på «nåsituasjonen». Øverst til høyre vises det samme plottet et kvartal før en resesjon, nederst til venstre vises det to kvartaler før en resesjon, mens det nederst til høyre viser tre kvartaler før en resesjon.

Vi ser at figuren viser en positiv samvariasjon mellom prediksjonsevne og eierandel for alle prediksjonshorisontene. Dette innebærer at boliginvesteringer er en spesielt god ledende indikator på fremtidige resesjoner i land der mange eier sin egen bolig, som Norge, Spania og USA. I land med lav andel egeneide boliger, som Japan og Sør-Korea, er boliginvesteringer en vesentlig dårligere predikator.

Les mer om