Norges Banks pensjonskasse

AFP blir nå en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til alderspensjon i NAV.

Hovedstyret vedtok 14.8.2019 at banken gjennomfører tilpasning av ny
alderspensjon etter samme prinsipp og fra samme tidspunkt som i Statens pensjonskasse. Avtalefestet pensjon er et av elementene i ny alderspensjon. Ny alderspensjon ble innført fra 1.1.2020 bortsett fra Avtalefestet pensjon, som ikke var endelig avklart på det tidspunktet. Stortinget vedtok den 12.04.2024 ny lov om Avtalefestet pensjon.

AFP blir nå en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til alderspensjon i NAV, tjenestepensjon og/eller arbeidsinntekt og kan tas ut fra fylte 62 år.  Det vedtas ingen felles lov for alle med offentlig AFP, men endringene under vil gjelde alle som har AFP i offentlig sektor. Den nye loven om AFP livsvarig gjelder fra 2025, dvs. det året de som er født i 1963 fyller 62 år.

Hvorfor ny AFP?

Formålet med ny AFP er å fremme muligheten for å veksle mellom jobb i offentlig og privat sektor. Tidligere har ikke tiden man har jobbet i privat sektor blitt regnet med dersom man går over til offentlig sektor, noe som løses i den nye ordningen. Frem til det kommer en avklaring rundt endringer i AFP-ordningen i privat sektor, er det en midlertidig løsning for de som har byttet jobb fra offentlig til privat sektor med AFP-avtale, for årskullene 1963 til 1965. 

Slik blir AFP livsvarig

AFP for offentlig ansatte blir endret fra å være en tidligpensjonsordning fra 62 for de som er født før 1963, til nå å bli en livsvarig pensjon for de som er født 1963 og senere. Pensjonen kan tas ut i tillegg til alderspensjon fra Norges Banks pensjonskasse og NAV. Du kan også jobbe samtidig som du tar ut AFP livsvarig, uten at pensjonen blir redusert. 

Vilkår som må være oppfylt

For å ha rett til AFP livsvarig er det ulike krav og vilkår du må oppfylle, avhengig av hvilket årskull du tilhører. Noen krav må være oppfylt i det du fyller 62 år, uavhengig om du skal ta ut AFP livsvarig ved 62 år eller ikke. Andre krav må være oppfylt på det tidspunktet du velger å ta ut pensjonen.

  • Du må ha vært arbeidstaker i minst syv av de siste ni årene hos Norges Bank eller en arbeidsgiver med tariffavtale hvor staten er part, eller tilsvarende tariffavtale om avtalefestet pensjon. Stillingen skal være hovedarbeidsforholdet, og stillingsandelen må utgjøre minst 20 prosent av full stilling. Ved samtidige ansettelsesforhold kan stillingsandelene legges sammen.
     
  • Du må i de samme syv av de siste ni årene ikke ha hatt annen inntekt som overstiger pensjonsgivende inntekt fra andre arbeidsgivere enn de som er omfattet av ordningen. 
  • Du har de siste tre årene før fylte 62 år ikke mottatt pensjon eller annen ytelse uten motsvarende arbeidsplikt fra arbeidsforhold der den årlige verdien av ytelsene tilsvarer 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp eller mer.

Kvalifikasjonskravene fases gradvis inn for de som er født 1963 - 1966.

AFP livsvarig gis ikke til arbeidstakere som mottar eller har mottatt uføretrygd fra folketrygden etter fylte 62 år.

Det kan tilkomme flere vilkår gjennom forskrift som er forventet klar i løpet av 2024.

Fyller du kravene for AFP livsvarig, kan pensjonen tas ut fra du er 62 år. Du vil få en høyere årlig pensjon om du venter med å ta den ut, fordi pensjonen da blir utbetalt over færre år. Pensjonen kan kun tas ut i 100 prosent, den kan ikke graderes. 

 

Hvordan tjener du opp til AFP livsvarig?

Du tjener opp til AFP livsvarig i en AFP-beholdning. Det innebærer at 4,21 prosent av lønnen din, inntil 7,1 ganger grunnbeløpet i folketrygden, settes av til din pensjonsbeholdning. Det gjelder lønn (pensjonsgivende inntekt) både fra offentlig og privat sektor, fra du er 13 år til og med året du fyller 61 år. 

AFP-beholdningen omregnes til pensjon ved å dele den oppsparte AFP-beholdningen på antall år folketrygden forventer at du skal leve på det tidspunktet du tar ut pensjonen. Utbetalingen vil vare livet ut. 

Hva skjer om du ikke fyller vilkårene for rett til AFP?

Oppfyller du ikke kvalifikasjonskravene til AFP, mister du retten til denne ytelsen. Du kan da ha rett på en «betinget tjenestepensjon» i stedet. Dette er en pensjon som du kan ta ut mellom 62 og 70 år og vil bli utbetalt livsvarig.  

Satsen for opptjening er 3 prosent, og det er bare inntekt fra offentlig sektor etter 2020 som teller.

 

I vår medlemsportal vises ikke livsvarig AFP per dags dato. Vår systemleverandør jobber med å få dette på plass, og senest når endelig forskrift er klar. Inntil da vises kun «betinget tjenestepensjon".  

Du kan lese mer om Stortingets vedtak her: Sak - stortinget.no.

Publisert 23. mai 2024 16:46

Se også

Publisert 23. mai 2024 16:46