Valutareservane

Dei internasjonale reservane til Noregs Bank består av valutareservane og krav på Det internasjonale valutafondet (IMF).

Valutareservane skal kunne brukast til transaksjonar i valutamarknaden som ledd i å gjennomføre pengepolitikken eller ut frå omsyn til den finansielle stabiliteten. I tillegg skal valutareservane brukast til å oppfylle dei internasjonale pliktene Noreg har.

Reservane er delte inn i ein pengemarknadsportefølje og ein langsiktig portefølje. I tillegg inngår det ein petrobufferportefølje som skal samle opp dei regelmessige valutakjøpa til Statens pensjonsfond utland.

Valutareservene skal være plassert slik at minst 10 milliarder SDR, herunder hele pengemarkeds­porteføljen, innen en handledag skal kunne benyttes uten å måtte realisere tap av betydning. Pengemarkedsporteføljen skal være mellom 3,5 og 4,5 milliarder SDR og investeres i kortsiktige renteinstrumenter. Referanseindeksen for pengemarkedsporteføljen er satt sammen av overnatten pengemarkedsindekser og statssertifikatindekser for amerikanske dollar og euro. Den langsiktige porteføljen skal plasseres i aksjer og rentebærende papirer. Referanseindeksen for den langsiktige porteføljen er satt sammen av globale indekser for aksjer og obligasjoner. Aksjeandelen i den strategiske referanseindeksen er 40 prosent.

Formålet med petrobufferporteføljen er å sørge for en hensiktsmessig tilførsel av nye midler til Statens pensjonsfond utland (SPU). Porteføljen bygges opp ved at Norges Bank løpende kjøper valuta fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og ved at Norges Bank selv kjøper valuta i markedene. Det overføres normalt midler til SPU hver måned. Petrobufferporteføljen plasseres i kortsiktige rentepapirer. Det er ikke fastsatt noen referanseindeks for petrobufferporteføljen.

Fra og med andre kvartal 2013 utarbeides en samlet rapport om forvaltningen av valutareservene.

Prinsipper for forvaltning av valutareservene

Fordringar på IMF

Fordringane på IMF omfattar tre komponentar: reserveposisjonen, "arbeidskonto" i SDR (Special Drawing Rights) og lån til IMF (blant anna bilaterale lån og lån i samband med "Poverty Reduction and Growth Trust"). Hovudstyret har delegert til sentralbanksjefen å fastsetje retningslinjer for forvaltinga av SDR.

Publisert 13. juni 2014 15:51